godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

Doły

Fossa

Dół

Lokalizacja

Opis

Fossa condylaris

Dół kłykciowy

Wgłębienie do tyłu od kłykcia potylicznego

Tu wchodzi brzeg tylny dołka stawowego górnego kręgu szczytowego, kiedy głowa jest zgięta ku tyłowi; dno dołu jest zwykle przebite kanałem kłykciowym

Fossa hypopophysialis

Dół przysadki

Siodło tureckie

W dole przysadki spoczywa przysadka

Fossa pterygoidea

Dół skrzydłowy

Głębokie, rowkowate zagłębienie między blaszką boczną i przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

Przyczep mięśnia skrzydłowatego przyśrodkowego

Fossa scaphoidea

Dół łódkowaty

Nasada blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego

Przyczep napinacza podniebienia miękkiego

Foveolae granulares

Dołeczki ziarenkowe

Wzdłuż bruzdy zatoki strzałkowej górnej na powierzchni wewnętrznej łuski k. czołowej

Dla ziarnistości pajęczynówki

Fossa trochlearis

Dół bloczkowy

Przyśrodkowa strona powierzchni oczodołowej k. czołowej

Przyczep blaszki łącznotkankowej, dookoła którego owija się ścięgno mięśnia skośnego górnego gałki ocznej

Fossa glandulae lacrimalis

Dół gruczołu łzowego

Boczna strona powierzchni oczodołowej k. czołowej

 

Fovea sublingualis

Dołek podjęzykowy

Powyżej odcinka tylnego kresy żuchwowo – gnykowej

Dla ślinianki podjęzykowej

Fovea submandibularis

Dołek podżuchwowy

Poniżej odcinka tylnego kresy żuchwowo - gnykowej

Dla ślinianki podżuchwowej

Fossa canina

Dół nadkłowy

Zagłębienie leżące poniżej otworu podoczodołowego

Miejsce przyczepu mięśnia dźwigacza kąta ust.

Fossa temporalis

Dół skroniowy

Okolica skroniowa czaszki; od przodu i od góry ograniczony kresą skroniową, sięga do łuku jarzmowego.

Zawiera mięsień skroniowy

Fossa infratemporalis

Dół podskroniowy

Łączy się od góry z dołem skroniowym, ścianą górną jest powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej, ścianą przednią jest powierzchnia podskroniowa trzonu szczęki, bocznie jest ograniczony gałęzią żuchwy

Zawiera mięśnie skrzydłowe.

Fossa mandibularis

Dół żuchwowy

Ograniczają go dwie odnogi łuku jarzmowego.

Powierzchnia stawowa dla połączenia czaszki z wyrostkiem kłykciowym żuchwy.

Fossa inicisiva

Dół przysieczny

Przednia część szwu pośrodkowego podniebienia, od tyłu od siekaczy

Prowadzi ku górze do krótkiego kanału przysiecznego (canalis incivius)©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster