godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

KRĘGOSŁUP

KOŃCZYNA GÓRNA I KOŃCZYNA DOLNA

OBRĘCZE KOŃCZYN

 

Impressio

Wycisk

Lokalizacja

Opis

Impressio ligamenti costoclavicularis

Wycisk więzadła żebrowo - obojczykowego

Dolna powierzchnia obojczyka, przy końcu mostkowym (extremitas sternalis)

Przyczep więzadła żebrowo - obojczykowego

 

Sulcus

Bruzda

Lokalizacja

Opis

Sulcus nervi spinalis

Bruzda nerwu rdzeniowego

Powierzchnia górna wyrostka poprzecznego kr. szyjnych, boczne przedłużenie otworu

W bruździe tej biegnie gałąź szyjna n. rdzeniowych

Sulcus arterie vertebralis

Bruzda tętnicy kręgowej

Górna powierzchnia

łuku tylnego dźwigacza

Przebiega nią tętnica kręgowa od otworu wyrostka poprzecznego pierwszego kręgu do otworu wielkiego k. potylicznej

Sulcus costae

Bruzda żebra

Powierzchnia wewnętrzna żebra w pobliżu dolnego brzegu

Dla naczyń i nerwów międzyżebrowych

Sulcus venae subclaviae

Bruzda żyły podobojczykowej

Żebro I, do przodu od guzka m. pochyłego przedniego

 

Sulcus arteriae subclavie

Bruzda tętnicy podobojczykowej

Żebro I, do tyłu od guzka m. pochyłego przedniego

 

Sulcus costovertebralis

Bruzda żebrowo – kręgowa

Ściana zewnętrzna klatki piersiowej

Układają się w niej mięśnie grzbietu

Sulcus pulmonalis

Bruzda płucna

Ściana tylna, wewnętrzna klatki piersiowej

Układa się w niej płuco

Sulcus subclavius

Bruzda podobojczykowa

Bocznie od wycisku więzadła żebrowo - obojczykowego

Przyczep mięśnia podobojczykowego

Sulcus nervi radialis

Bruzda nerwu promieniowego

Powierzchnia tylna k. ramiennej, rozpoczyna się na brzegu przyśrodkowym powyżej środka kości i ciągnie się ku dołowi

Leży w niej nerw promieniowy.

Sulcus intertubercularis

Bruzda międzyguzkowa

Biegnie pionowo między guzkiem mniejszym i większym k. ramiennej

Tu leży ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Sulcus nervi ulnaris

Bruzda nerwu łokciowego

Powierzchnia tylna nadkłykcia przyśrodkowego

Biegnie w niej nerw łokciowy

Sulcus paraglenoidalis

Bruzda przypanewkowa

Otacza powierzchnię uchowatą od przodu i dołu

Przyczep więzadła krzyżowo – biodrowego brzusznego.

Sulcus obturatorius

Bruzda zasłonowa

Zagłębienie powyżej otworu zasłonowego

 

Sulcus malleolaris1

Bruzda kostkowa

Powierzchnia tylna kostki przyśrodkowej k. piszczelowej

W rowku tym biegną ścięgna m. piszczelowego tylnego i zginacza długiego palców

Sulcus malleolaris2

Bruzda kostkowa

Brzeg tylny kostki bocznej strzałki

Dla ścięgien m. strzałkowego długiego i krótkiego. Przyczep więzadła piszczelowo – strzałkowego tylnego.

Sulcus tendinis m. flexoris hallucis longi

Bruzda ścięgna zginacza długiego palucha

Wyrostek tylny k. skokowej

 

Sulcus tali

Bruzda k. skokowej

Zagłębienie pomiędzy powierzchnią stawową piętową środkową i tylną

bruzda ta razem z bruzdą k. piętowej tworzy zatokę stępu (sinus tarsi) dla więzadła skokowo - piętowego

 

Tuberculum

Guzek

Lokalizacja

Opis

Tuberculum anterius et posterius

Guzki przedni i tylny

Zakończenia listewek wyrostków poprzecznych kr. szyjnych

Obie listewki ograniczają otwór wyrostka poprzecznego przez który poczynając od kr. 6 przebiega t. 2ż. kręgowe i splot n. współczulnych

Tuberculum anterius

Guzek przedni

Łuk przedni dźwigacza

 

Tuberculum posterius

Guzek tylny

Łuk tylny dźwigacza

Pozostałość po wyrostku kolczystym

Tuberculum caroticum

Guzek szyjny

Wyrostek przedni wyrostka poprzecznego C6

Do przedu od niego tętnica szyjna wspólna. Wyczuwalny palpacyjnie na szyj punkt orientacyjny.

Tuberculum costae

Guzek żebra

Bocznie od szyjki żebra

Najwydatniejszy na pierwszym żebrze, brak go na jedenastym i dwunastym.

Tuberculum m. scaleni anterioris

Guzek mięśnia pochyłego przedniego

Górna powierzchnia pierwszego żebra

 

Tuberculum conoideum

Guzek stożkowaty

Niewielka wyniosłość na powierzchni dolnej w pobliżu końca barkowego obojczyka

Przyczep więzadła stożkowatego

(części więzadła kruczo – obojczykowego)

Tuberculum infraglenoidale

Guzek podpanewkowy

Poniżej wdrążenia panewkowago (cavitas glenoidalis)

Przyczep głowy długiej mięśnia trójgłowego ramienia

Tuberculum supraglenoidale

Guzek nadpanewkowy

Powyżej wydrążenia panewkowego

Przyczep głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

Tuberculum majus

Guzek większy

Bocznie od głowy kości ramiennej

 

Tuberculum minus

Guzek mniejszy

Skierowany do przodu od głowy k. ramiennej

 

Tuberculum dorsale

Guzek grzbietowy

Tylna powierzchnia końca dalszego k. promieniowej

 

Tuberculum iliacum

Guzek biodrowy

Uwypuklenie wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego.

 

Tuberculum obturatorium posterius

Guzek zasłonowy tylny

Górny brzeg otworu zasłonowego

Między nimi jest rozpięta błona zasłonowa (membrana obturatoria).

Tuberculum obturatorium anterius

Guzek zasłonowy przedni

Grzebień zasłonowy k. łonowej

 

Tuber ischiadicum

Guz kulszowy

Wyniosłość kostna na dolnym końcu wcięcia kulszowego mniejszego

Przyczep więzadła krzyżowo – guzowego.

Tuberculum pubicum

Guzek łonowy

Ku przodowi i bocznie od spojenia łonowego.

Przyczep więzadła pachwinowego i więzadła łonowego górnego.

Tuberculum adductorium

Guzek przywodziciela

Wyniosłość kostna powyżej nadkłykcia przyśrodkowego

Miejsce przyczepu przywodziciela wielkiego.

Trochanter major

Krętarz większy

Położony ku tyłowi i bocznie na końcu bliższym k. udowej

Przyczep więzadła kulszowo – udowego.

Trochanter minor

Krętarz mniejszy

Ku tyłowi i dołowi od krętarza większego

Koniec więzadła łonowo - udowego

Trochanter tertius

Krętarz trzeci

Część górna guzowatości pośladkowej

Struktura występująca niestale

Tuberculum intercondylare mediale

Guzek międzykłykciowy

przyśrodkowy

Koniec bliższy k. piszczelowej

 

Tuberculum intercondylare

laterale

Guzek międzykłykciowy

boczny

Koniec bliższy k. piszczelowej

 

Tuberculum mediale

Guzek przyśrodkowy

Wyrostek tylny k. stępu

 

Tuberculum laterale

Guzek boczny

   

Tuber calcanei

Guz piętowy

Powierzchnia tylna k. piętowej

 

 

 

Tuberositas

Guzowatość

Lokalizacja

Opis

Tuberositas m. serrati anterioris

Guzowatość m. zębatego przedniego

Powierzchnia zewnętrzna drugiego żebra

Przyczep początkowy zębów mięśnia zębatego przedniego

Tuberositas conoidea

Guzowatość krucza

Guzek stożkowaty i kresa czworoboczna

Miejsce przyczepu więzadła kruczo – obojczykowego

Tuberositas deltoidea

Guzowatość naramienna

Powierzchnia boczna przednia trzonu kości kciem ramiennej

Górny brzeg – przyczep mięśnia naramiennego

Dolny brzeg –

Przyczep mięśnia ramiennego

Tuberositas ulnae

Guzowatość kości łokciowej

Chropowata wyniosłość w górnej części powierzchni przedniej k. łokciowej

Przyczep ścięgna m. naramiennego.

Tuberositas radii

Guzowatość k. promieniowej

Poniżej szyjki k. promieniowej po stronie łokciowej

Przyczep ścięgna m. dwugłowego ramienia.

Tuberositas iliaca

Guzowatość biodrowa

Powierzchnia położona ku górze od powierzchni uchowatej

Przyczep więzadła krzyżowo – biodrowego międzykostnego.

Tuberositas glutea

Guzowatość pośladkowa

Przedłużenie wargi bocznej kresy chropawej na powierzchni tylnej k. udowej

Przyczep m. pośladkowego wielkiego.

Tuberositas tibiae

Guzowatość piszczeli

Górny koniec brzegu przedniego k. piszczelowej

Przyczep więzadła rzepki

 
 

Wyrostek

Lokalizacja

Opis

Processus spinosus

Wyrostek kolczysty

Od łuku kręgu ku tyłowi. Od 2 do 6 kręgu szyjnego jest rozdwojony.

Między zwróconymi do siebie wyrostkami kolczystymi rozpięte są więzadła międzykolcowe – hamują zgięcie kręgosłupa do przodu.

Miejsce przyczepu więzadła karkowego (grzebień potyliczny zewnętrzny, guzek tylny kręgu szczytowego, wierzchołki wyrostków kolczystych od 2 do 7 kr. szyjnego) Od 7 kr. szyjnego do grzebienia pośrodkowego k. krzyżowej przebiega więzadło nadkolcowe.

Processus articulares

Wyrostki stawowe

Odchodzą od łuku ku górze i ku dołowi

Torebki stawowe łączą wyrostki stawowe dolnego kręgu z wyrostkami górnego kręgu tworząc 23 pary stawów międzykręgowych. Ostatnie wyrostki stawowe górne występują na podstawie kości krzyżowej.

Procesus transversus

Wyrostek poprzeczny

Odchodzą od łuków między wyrostkami stawowymi kierując się bocznie

Między wyrostkami sąsiednich kręgów przebiegają więzadła międzypoprzeczne. Napinają się podczas zgięcia bocznego kręgosłupa.

Processus costalis

Wyrostek żebrowy

Występuje na kręgach lędźwiowych

Wyrostek ten powstaje z zawiązka żebra.

Processus accessorius

Wyrostek dodatkowy

Leży u nasady kr. lędźwiowego

Jest szczątkowym wyrostkiem poprzecznym.

Processus mamillaris

Wyrostek suteczkowaty

Strona boczna wyrostków stawowych górnych kręgów lędźwiowych.

 

Acromion

Wyrostek barkowy

Nad bocznym kątem łopatki, stanowi on zakończenie grzebienia łopatki

Na jego brzegu przyśrodkowym znajduje się powierzchnia stawowa dla połączenia z obojczykiem.

Processus coracoideus

Wyrostek kruczy

Rozpoczyna się na brzegu górnym pomiędzy wcięciem łopatki a panewką stawową.

Miejsce przyczepu trzech więzadeł: kruczo – obojczykowego, kruczo – ramiennego i kruczo – barkowego.

Olecranon

Wyrostek łokciowy

Zakrzywiona wyniosłość położona w tylnej części końca bliższego k. łokciowej

Miejsce przyczepu ścięgien m. prostowników stawu

łokciowego. Jego powierzchnia przednia jest wklęsła i tworzy część górną wcięcia bloczkowego.

Processus coronoideus

Wyrostek dziobiasty

Skierowany jest do przodu od górnej i przedniej części k. łokciowej

Jego górna powierzchnia tworzy dolną część wcięcia bloczkowego.

Processus styloideus1

Wyrostek rylcowaty

Leży ku tyłowi od głowy k. łokciowej na końcu dalszym.

 

Processus styloideus2

Wyrostek rylcowaty

Powierzchnia boczna końca dalszego k. promieniowej

Do jego wierzchołka przyczepia się więzadło poboczne promieniowe nadgarstka.

Processus lateralis tali

Wyrostek boczny k. skokowej

Występ kostny skierowany do boku poniżej powierzchni kostkowej bocznej

 

Processus posterior tali

Wyrostek tylny k. skokowej

Powierzchnia tylna trzonu

Podzielony jest bruzdą ścięgna mięśnia zginacza długiego palucha na dwa guzki – przyśrodkowy i boczny

Processus lateralis tuberis calcanei

Wyrostek boczny guza piętowego

   

Processus medialis tuberi calcanei

Wyrostek przyśrodkowy guza piętowego

   
 

Linea

Kresa

Lokalizacja

Opis

Lineae transversae

Kresy poprzeczne

Powierzchnia miedniczna k. krzyżowej

Miejsca zrośnięcia trzonów kręgów krzyżowych

Linea trapezoidea

Kresa czworoboczna

Chropowatość na powierzchni dolnej w pobliżu końca barkowego ku dołowi od guzka stożkowatego

Miejsce przyczepu więzadła czworobocznego (część więzadła kruczo – obojczykowego)

Lineae musculares

Kresy mięśniowe

Powierzchnia żebrowa łopatki

Przyczepy pasm ścięgnistych mięśnia podłopatkowego

Linea glutea anterior

Kresa pośladkowa przednia

Biegnie skośnie pośrodku powierzchni tylnej (pośladkowej) talerza k. biodrowej.

Pole przyczepu m. pośladkowego średniego.

Linea glutea posterior

Kresa pośladkowa tylna

 

Pole przyczepu m. pośladkowego wielkiego.

Linea glutea inferior

Kresa pośladkowa dolna

Biegnie łukowato nad panewką

Pole przyczepu mięśnia pośladkowego małego.

Linea arcuata

Kresa łukowata

Na granicy miednicy większej i mniejszej

 

Linea terminalis

Kresa graniczna

Grzebień kości łonowej, kresa łukowata, linia biegnąca między powierzchnią miedniczną a podstawą k. krzyżowej i wzgórek

Oddziela miednicę większą od miednicy mniejszej.

Crista pubica

Kresa łonowa

Brzeg przyśrodkowy gałęzi dolnej k. łonowej

 

Linea aspera

Kresa chropawa

Powierzchnia tylna trzonu k. udowej

Wyróżnia się na niej dwie wargi: przyśrodkową (lambium mediale) i boczną (lambium laterale)

Linea pectinea

Kresa grzebieniowa

Kresa kostna biegnąca od krętarza mniejszego do kresy chropawej.

Przyczep mięśnia grzebieniowego.

Linea intertrochanterica

Kresa międzykrętarzowa

Linia biegnąca między krętarzami.

Miejsce przyczepu więzadła biodrowo – udowego.

Linea intercondylaris

Kresa międzykłykciowa

Biegnie poprzecznie na powierzchni tylnej między nasadami obu kłykci k. udowej.

 

Linea musculi solei

Kresa mięśnia płaszczkowatego

Powierzchnia tylna trzonu k. piszczelowej

Przyczep m. płaszczkowatego.

 

Facies

Powierzchnia

Lokalizacja

Opis

Facies articularis capitis costae

Powierzchnia stawowa głowy żebra

Głowa żebra

Od drugiego do dziesiątego żebra jest podzielona poziomo przebiegającym grzebieniem na dwie części odpowiadające dołkom żebrowym trzonów kręgów piersiowych (fovea costales)

Facies articularis tuberculi costae

Powierzchnia stawowa guzka żebra

Guzek żebra

Łączy żebra z dołkiem żebrowym wyrostka poprzecznego odpowiednich kr. piersiowych.

Facies articularis sternalis

Powierzchnia stawowa mostkowa

Koniec mostkowy (extremitas sternalis)

obojczyka

Przylega do wcięcia obojczykowego (incisura clavicularis) rękojeści mostka. Razem tworzą staw mostkowo – obojczykowy (articulatio sternoclavicularis)

Facies articularis acromialis

Powierzchnia stawowa barkowa

Koniec barkowy

(extremitas acromialis) obojczyka

Łączy się z powierzchnią stawową wyrostka barkowego łopatki. Razem tworzą staw

barkowo – obojczykowy (articulatio acromioclavicularis)

Facies articularis carpea

Powierzchnia stawowa nadgarstkowa

Dolna część końca dalszego k. promieniowej

Połączenie stawowe z nadgarstkiem.

Facies auricularis

Powierzchnia uchowata

Ku tyłowi od dołu biodrowego

Dla stawowego połączenia z powierzchnią uchowatą k. krzyżowej

Facies lunata

Powierzchnia księżycowata

Powierzchnia stawowa panewki utworzona przez chrząstkę sierpowatego kształtu.

 

Facies poplitea

Powierzchnia podkolanowa

Trójkątne pole na powierzchni tylnej k. udowej ograniczone wargami kresy chropawej.

Tu przebiega tętnica podkolanowa

Facies patellaris

Powierzchnia rzepkowa

Powierzchnia przednia końca dalszego k. udowej

Przylega do niej rzepka.

Facies articulares superiores

Powierzchnie stawowe górne

Spoczywają na dwóch kłykciach końca bliższego k. piszczelowej

Stanowią panewkę stawu kolanowego

Facies articularis fibularis

Powierzchnia stawowa strzałkowa

Leży w odcinku tylno – bocznym kłykcia bocznego k. piszczelowej

Służy do połączenia stawowego ze strzałką

Facies articularis malleoli 1

Powierzchnia stawowa kostki

Dolna powierzchnia kostki przyśrodkowej (malleolus medialis) k. piszczelowej

Obie te powierzchnie nachylone pod kątem prostym należą do stawu skokowego górnego.

Facies articularis inferior

Powierzchnia stawowa dolna

Powierzchnia dolna końca dalszego k. piszczelowej

 

Facies articularis capitis fibulae

Powierzchnia stawowa głowy strzałki

Koniec bliższy strzałki

Dla połączenia z wcięciem strzałkowym na kłykciu bocznym k. piszczelowej.

Facies articularis malleoli 2

Powierzchnia stawowa kostki

Strona przyśrodkowa kostki bocznej

Dla k. skokowej

Facies superior (trochlea tali)

Powierzchnia górna (bloczek k. skokowej)

Trzon k. skokowej

Służy do połączenia z obu kośćmi goleni

Facies malleolaris lateralis

Powierzchnia kostkowa boczna

Strona boczna bloczka

Służy do stawowego połączenia z kostką boczną strzałki

Facies malleolaris medialis

Powierzchnia kostkowa przyśrodkowa

Powierzchnia przyśrodkowa boczka

Służy do połączenia stawowego z kostką przyśrodkową k. piszczeli

Facies articularis calcanea posterior

Powierzchnia stawowa piętowa tylna

Powierzchnia dolna trzonu k. skokowej

 

Facies articularis calcaneae media

Powierzchnia stawowa piętowe środkowa

Collum tali

 

Facies articularis calcaneae anterior

Powierzchnia stawowa piętowa przednia

Caput tali

 

Facies articularis navicularis

Powierzchnia stawowa łódkowa

Głowa k. skokowej

Łączy się z k. łódkowatą

Facies articularis talaris posterior

Powierzchnia stawowa skokowa tylna

Powierzchnia górna k. piętowej

 

Facies articularis talaris medialis

Powierzchnia stawowa skokowa środkowa

   

Facies articularis talaris anterior

Powierzchnia stawowa skokowa przednia

   
 

 

Fossa

Dół

Lokalizacja

Opis

Fovea articulares superiores

Dołki stawowe górne

Spoczywają na częściach bocznych (massae laterales) pierwszego kręgu szyjnego

Tworzą staw szczytowo-potyliczny – staw górny głowy.

Fovea articulares inferiores

Dołki stawowe dolne

Spoczywają na częściach bocznych kregu szyjnego od dołu.

Tworzą staw szczytowo-obrotowy boczny - z grupy stawów dolnych głowy.

Fovea dentis

Dołek zęba

Tylna powierzchnia łuku przedniego kręgu szczytowego w linii pośrodkowej

Powierzchnia stawowa dla zęba kręgu obrotowego – staw szczytowo-obrotowy pośrodkowy przedni

Foveae costales

Dołki żebrowe

Th. I – dołek górny leży poniżej krawędzi górnej trzonu

Th II – IX – krawędź górna i dolna trzonu

Th. X – jedna powierzchnia stawowa przy górnym brzegu trzonu

Th. XI i XII – jedna powierzchnia w środku powierzchni bocznej trzonu

Służą do połączenia stawowego z głowami żeber, tworzą panewkę stawów kręgowo-żebrowych

Foveae costales processus transversi

Dołki żebrowe wyrostka poprzecznego

Dołki te nie występują na XI i XII kr. piersiowym, na X występują nie stale

Połączenie z guzkami żeber wolnych.

Fossa subscapularis

Dół podłopatkowy

Zagłębienie całej powierzchni żebrowej łopatki

 

Fossa supraspinata

Dół nadgrzebieniowy

Na powierzchni grzbietowej łopatki nad grzebieniem

Miejsce przyczepu mięśnia nadgrzebieniowego

Fossa infraspinata

Dół podgrzebieniowy

Na powierzchni grzbietowej łopatki pod grzebieniem

Miejsce przyczepu mięśnia podgrzebieniowego.

Fossa coronoidea

Dół dziobiasty

Wgłębienie położone nad bloczkiem k. ramiennej od przodu

Tu wchodzi wyrostek dziobiasty k. łokciowej przy zgięciu przedramienia w stawie łokciowym

Fossa olecrani

Dół łokciowy

Wgłębienie położone nad bloczkiem k. ramiennej od tyłu

Tu wchodzi wierzchołek wyrostka łokciowego k. łokciowej przy wyproście przedramienia w stawie łokciowym.

Fossa radialis

Dół promieniowy

Wgłębienie położone nad główką k. ramiennej od przodu

Tu wchodzi brzeg przedni głowy k. promieniowej przy zgięciu przedramienia w stawie łokciowym

Fossa iliaca

Dół biodrowy

Powierzchnia krzyżowo – miedniczna k. biodrowej

Miejsce przyczepu m. biodrowego.

Fossa acetabuli

Dół panewki

Głębokie wgłębienie w dnie panewki otoczone przez powierzchnię księżycowatą.

Wypełnione tkanką tłuszczową, w dnie przyczep więzadła Bertiniego (wiezadła głowy k. udowej).

Fossa trochanterica

Dół krętarzowy.

Podstawa krętarza większego

Pole przyczepu dla zasłaniacza zewnętrznego

Fossa intercondylaris

Dół międzykłykciowy

Wgłębienie pomiędzy

kłykciami k. udowej

Przyczepy więzadeł krzyżowych stawu kolanowego.

Fossa malleoli lateralis

Dół kostki bocznej

Zagłębienie na powierzchni przyśrodkowej i tylnej kostki bocznej

Przyczep więzadła skokowo – strzałkowego tylnego

 

Crista

Grzebień

Lokalizacja

Opis

Crista sacralis mediana

Grzebień krzyżowy pośrodkowy

Linia pośrodkowa powierzchni grzbietowej k. krzyżowej

Ze zrośnięcia wyrostków kolczystych

Crista sacralis intermedia

Grzebień krzyżowy pośredni

Przy otworach krzyżowych tylnych (grzbietowych)

Zrośnięte wyrostki stawowe. Od góry grzebień rozpoczyna się wyrostkami stawowymi górnymi I kr. Krzyżowego, kończy się u dołu rożkami krzyżowymi (cornua sacralia)

Crista sacralis lateralis

Grzebień krzyżowy boczny

Linia boczna powierzchni tylnej k. krzyżowej

Utworzony przez zrośnięte szczątkowe wyrostki poprzeczne

Crista capitis costae

Grzebień głowy żebra

Głowa żebra

Dzieli ją na dwie powierzchnie stawowe – przyczep więzadła śródstawowego głowy żebra

Crista colli costae

Grzebień szyjki żebra

Szyjka żebra

Przyczep więzadła żebrowo – poprzecznego górnego

Spina scapulae

Grzebień łopatki

Rozpoczyna się na przyśrodkowym brzegu powierzchni grzbietowej łopatki trójkątnym polem (trigonum spinae), wstępuje ku kątowi bocznemu

Jego przedłużenie stanowi wyrostek barkowy

Crista tuberculi majoris

Grzebień guzka większego

Biegnie od guzka większego ku dołowi

Miejsce przyczepu ścięgna m. piersiowego większego

Crista tuberculi minoris

Grzebień guzka mniejszego

Biegnie od guzka mniejszego ku obwodowi

Miejsce przyczepu ścięgien mięśnia obłego większego i najszerszego grzbietu

Crista supracondylaris lateralis

Grzebień nadkłykciowy boczny

Brzeg boczny k. ramiennej, koniec dalszy

Stanowi połączenie

brzegu bocznego z nadkłykciem bocznym

Crista supracondylaris medialis

Grzebień nadkłykciowy przyśrodkowy

Brzeg przyśrodkowy k. naramiennej, koniec dalszy

Stanowi połączenie brzegu przyśrodkowego z nadkłykciem przyśrodkowym

Crista iliaca

Grzebień biodrowy

Górny, zgrubiały brzeg talerza

 

Pecten ossis pubis

Grzebień kości łonowej

Biegnie w przedłużeniu kresy łukowatej do guzka łonowego

Przyczepia się do niego mięsień grzebieniowaty.

Crista obturatoria

Grzebień zasłonowy

Biegnie od guzka łonowego ku panewce

Rozpoczyna się na nim więzadło łonowo - udowe

Crista intertrochanterica

Grzebień międzykrętarzowy

Biegnie pomiędzy krętarzami na powierzchni tylnej

 

Crista medialis

Grzebień przyśrodkowy

Górne 2/3 części powierzchni tylnej trzonu strzałki

Przyczep blaszki powięziowej, która oddziela m. piszczelowy tylny od m. płaszczkowatego i zginacza długiego palucha.

 

Incisura

Wcięcie

Lokalizacja

Opis

Incisura vertebralis superior

Wcięcie kręgowe górne

Górny brzeg łuku

Oba wcięcia dwóch sąsiednich kręgów tworzą otwór międzykręgowy

Incisura vertebralis inferior

Wcięcie kręgowe dolne

Dolny brzeg łuku

(foramen intervertebrale) Przez otwory te wiodące do kanału kręgowego przechodzą nerwy i naczynia rdzeniowe.

Incisura jugularis

Wcięcie szyjne

Górny brzeg rękojeści mostka

 

Incisura clavicularis

Wcięcie obojczykowe

Bocznie od wcięcia szyjnego

Stawowe połączenie z końcem mostkowym obojczyka

Incisura costalis

Wcięcie żebrowe

Rękojeść i trzon mostka

Do połączenia z chrząstką żebra (cartilago costalis)

Incisura scapulae

Wcięcie łopatki

Boczne zakończenie brzegu górnego łopatki

Zamyka je więzadło poprzeczne łopatki, tworząc otwór przez który przechodzi nerw nadłopatkowy.

Incisura trochlearis

Wcięcie bloczkowe

Znajduje się między wyrostkiem łokciowym a dziobiastym

Pokryte jest chrząstką szklistą; tu porusza się bloczek k. ramiennej

Incisura radialis

Wcięcie promieniowe

Powierzchnia boczna wyrostka dziobiastego

Dla stawowego połączenia z głową k. promieniowej.

Incisura ulnaris

Wcięcie łokciowe

Przyśrodkowa część końca dalszego k. promieniowej.

Dla stawowego połączenia z k. łokciową.

Incisura ischiadica major

Wcięcie kulszowe większe

Pomiędzy kolcem biodrowym dolnym tylnym a kolcem kulszowym

Jest zamknięte więzadłem krzyżowo – kolcowym w otwór kulszowy większy (foramen ischiadicum majus). Przechodzą przez niego: m. gruszkowaty, t ż n pośladkowe górne i dolne, n. kulszowy, n. skórny tylny uda, t i ż sromowe wewnętrzne, n. sromowy.

Incisura ischiadica minor

Wcięcie kulszowe mniejsze

Pomiędzy kolcem kulszowym a guzem kulszowym

 

Jest zamknięte więzadłem krzyżowo – kolcowym i krzyżowo – guzowym w otwór kulszowy mniejszy (foramen ischiadicum minus). Przez otwór ten przebiega ścięgno zasłaniacza wewntrznego, nerw sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne.

Incisura acetabuli

Wcięcie panewki

Przerwa w wale kostnym otaczającym panewkę

 

Incisura fibularis

Wcięcie strzałkowe

Powierzchnia boczna końca dalszego k. piszczelowej

Miejsce przylegania strzałki – więzozrost piszczelowo-strzałkowy

 

Angulus

Kąt

Lokalizacja

Opis

Angulus lumbosacralis

Kąt lędźwiowo - krzyżowy

Na granicy piątego kr. lędźwiowego i pierwszego k. krzyżej. Jego wierzchołek leży na wzgórku

 

Angulus costae

Kąt żebra

Powierzchnia zewnętrzna trzonu żebra bocznie od guzka

 

Angulus sterni

Kąt mostka

Zaznacza się między rękojeścią a trzonem na powierzchni przedniej mostka

Topograficzny punkt kostny orientacyjny na przedniej ścianie klatki piersiowej

Angulus infrasternalis

Kąt podmostkowy

Zawarty jest między łukami żebrowymi

 

Angulus superior

Kąt górny

Pomiędzy brzegiem górnym i przyśrodkowym łopatki

Przyczep dźwigacza łopatki

Angulus inferior

Kąt dolny

Pomiędzy brzegiem bocznym i przyśrodkowym łopatki

Przyczep mięśni: podłopatkowego, obłego większego i zębatego przedniego

Angulus lateralis

Kąt boczny

Ma dużą powierzchnię – wdrążenie stawowe łopatki

 

Angulus acromialis

Kąt barkowy

Utworzony przez dystalny odcinek grzebienia łopatki i wyrostek barkowy

 
 

Caput

Głowa

   

Caput costae

Głowa żebra

Koniec kręgosłupowy żebra

Tworzą główki stawów żebrowo-kręgowych

Caput humeri

Głowa kości ramiennej

Koniec bliższy k. ramiennej

Głowa stawowa stawu ramiennego

Caput ulnae

Głowa k. łokciowej

Koniec dalszy k. łokciowej

Ma dwie zaokrąglone powierzchnie stawowe. Jedna z nich łączy się krążkiem stawowym oddzielającym k. łokciową od k. nadgarstka. Druga – obwód stawowy (circumferentia articularis) służy do połączenia z wcięciem łokciowym k. promieniowej – tworzy staw promieniowo-łokciowy dalszy.

Caput radii

Głowa k. promieniowej

Koniec bliższy k. promieniowej

Na jej górnej powierzchni znajduje się wgłębienie – dołek głowy (fovea capitis) dla połączenia z główką k. ramiennej. Obwód stawowy głowy w położeniu odwróconym ręki przylega do wcięcia promieniowego k. łokciowej. Tworzy staw promieniowo-łokciowy bliższy.

Caput femoris

Głowa k. udowej

Koniec bliższy k. udowej

Przyśrodkowo znajduje się dołek głowy (fovea capitis), do którego przyczepia się więzadło głowy k. udowej

Caput fibulae

Głowa strzałki

Koniec bliższy strzałki

Ku górze głowa strzałki przedłuża się w tępy wierzchołek (apex capitis fibulae)

 

 

Collum

Szyjka

   

Collum scapulae

Szyjka łopatki

Leży przyśrodkowo od wydrężenia stawowego łopatki

 

Collum anatomicum humeri

Szyjka anatomiczna

Oddziela głowę k. ramiennej od trzonu kości

Wzdłuż niej przyczepia się torebka stawu ramiennego

Collum chirurgicum humeri

Szyjka chirurgiczna

Zwężony odcinek trzonu k. ramiennej położony poniżej guzków

Łączy koniec bliższy k. ramiennej z trzonem. Kość łamie się częściej w dolnej niż w górnej szyjce, gdyż tu ma mniejszy przekrój.

Collum radii

Szyjka k. promieniowej

Zwężona część k. promieniowej w pobliżu jej końca bliższego.

 

Collum ossis femoris

Szyjka k. udowej

Leży między głową k. udowej a krętarzem większym

Połączenie głowy z trzonem

Collum fibulae

Szyjka strzałki

Oddziela głowę od trzonu strzałki

 
 

Condylus / Epicondylus

Kłykieć /

Nadkłykieć

Lokalizacja

Opis

Condylus humeri

Kłykieć k. ramiennej

Poszerzony poprzecznie, spłaszczony w kierunku przednio – tylnym i wygięty koniec dalszy k. ramiennej

Znajduje się tu powierzchnia stawowa, pokryta chrząstką szklistą, dla połączenia z kośćmi przedramienia. Składa się ona z dwóch części: łokciowej w kształcie bloczka (trochlea humeri) dla połączenia z wcięciem bloczkowym k. łokciowej i promieniowej - główki (capitulum humeri) dla połączenia z dołkiem głowy k. promieniowej

Epicondylus medialis1

Nadkłykieć przyśrodkowy – nadkłykieć zginaczy

Przyśrodkowo od kłykcia k. ramiennej

Przyczep: więzadło poboczne łokciowe stawu łokciowego, przyczepy mięsni zginaczy przedramienia

Epicondylus lateralis1

Nadkłykieć boczny – nadkłykieć prostowników

Bocznie od kłykcia k. ramiennej

Przyczep więzadła pobocznego promieniowego stawu łokciowego oraz mięśni prostowników przedramienia

Condylus medialis1

Kłykieć przyśrodkowy

Koniec dalszy k. udowej

Więzadło krzyżowe tylne przyczepia się do powierzchni wewnętrznej kłykcia przyśrodkowego.

Condylus lateralis1

Kłykieć boczny

Koniec dalszy kości udowej

Więzadło krzyżowe przednie przyczepia się do powierzchni wewnętrznej kłykcia bocznego

Epicondylus medialis2

Nadkłykieć przyśrodkowy

Na kłykciu przyśrodkowym k. udowej

Przyczep więzadła pobocznego piszczelowego

Epicondylus lateralis2

Nadkłykieć boczny

Na kłykciu bocznym

k. udowej

Przyczep więzadła pobocznego strzałkowego

Condylus medialis2

Kłykieć przyśrodkowy

Koniec bliższy k. piszczelowej

Tworzą panewkę stawową stawu kolanowego.

Condylus lateralis2

Kłykieć boczny

   

 

Spina

Kolec

Lokalizacja

Opis

Spina iliaca anterior superior

Kolec biodrowy przedni górny

Tępy wyrostek kostny na końcu przednim grzebienia biodrowego

Przyczep więzadła pachwinowego.

Spina iliaca anterior inferior

Kolec biodrowy przedni tylny

Brzeg przedni k. biodrowej poniżej kolca biodrowego przedniego górnego

Przyczep więzadła biodrowo – udowego stawu biodrowego.

Spina iliaca posterior

superior

Kolec biodrowy tylny górny

Koniec tylny talerza k. biodrowej

Przyczep więzadła krzyżowo – biodrowego tylnego.

Spina iliaca posterior

inferior

Kolec biodrowy tylny dolny

Brzeg tylny talerza k. biodrowej na górnym końcu wcięcia kulszowego większego

 

Spina ischiadica

Kolec kulszowy

Tylny brzeg trzonu k. kulszowej

Do wierzchołka kolca przyczepia się więzadło krzyżowo – kolcowe.©Zakład Anatomii Prawidłowej
Centrum Biostruktury
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1999

Uwagi i komentarze - email Webmaster