godlo AM (8kB)

   Zakład Anatomii Prawidłowej
   Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Bogdan Ciszek
   e-mail: anatomy@ib.amwaw.edu.pl

BRUZDY

Sulcus

Bruzda

Lokalizacja

Opis

Sulcus sinus petrosi

inferioris

Bruzda zatoki skalistej dolnej

Biegnie w przyśrodkowej części brzegu tylnego części skalistej k. skroniowej i na górnej powierzchni brzegu bocznego części podstawnej k. potylicznej

Bruzda na kości potylicznej z bruzdą na kości skroniowej obejmują zatokę skalistą dolną

Sulcus sinus petrosi superioris

Bruzda zatoki skalistej górnej

Biegnie wzdłuż górnego brzegu części skalistej k. skroniowej, między powierzchnią przednią i tylną

W bruździe układa się zatoka skalista górna

Sulcus sinus sigmoidei

Bruzda zatoki esowatej

Kość potyliczna

skroniowa ciemieniowa

W bruździe układa się zatoka esowata

Sulcus sinus sagittalis superioris

Bruzda zatoki strzałkowej górnej

Kość potyliczna

ciemieniowa,

czołowa

Dla zatoki strzałkowej górnej i przyczepu sierpu mózgu

Sulcus sinus transversi

Bruzda zatoki poprzecznej

Łuska kości potylicznej

Dla zatoki poprzecznej i przyczepu namiotu móżdżku

Sulcus sinus occipitalis

Bruzda zatoki potylicznej

Łuska kości potylicznej

 

Sulcus prechiasmatis

Bruzda przedskrzyżowania wzrokowego

Powierzchnia górna kości klinowej

W niej leży skrzyżowanie wzrokowe

Sulcus caroticus

Bruzda tętnicy szyjnej

Powierzchnia boczna trzonu kości klinowej

Dla tętnicy szyjnej i otaczającego ją splotu szyjno – tętniczego wewnętrznego

Sulcus tubae auditive

Bruzda trąbki słuchowej

 

Dla chrzęstnej części trąbki słuchowej

Sulcus hamuli pterygoidei

Bruzda haczyka skrzydłowego

Haczyk wyrostka skrzydłowego

Wzdłuż niej owija się ścięgno mięśnia napinacza podniebienia

Sulcus palatovagitalis

Bruzda podniebienno - pochwowa

Na powierzchni wyrostka pochowowego

Gałązka tętnicy klinowo – podniebiennej, gałązki nosowe zwoju skrzydłowo – podniebiennego

Sulcus pterygopalatinus

Bruzda skrzydłowo – podniebienna

Połączenie wyrostków skrzydłowych

 

Sulcus vomerovaginalis

Bruzda lemieszowo –

pochwowa

Między trzonem k. klinowej a

wyrostkiem

pochwowym

 

Sulci anteriosi

Bruzdy tętnicze

Kość czołowa, ciemieniowa

Wyżłobione przez gałązki tętnic oponowych

Sulcus arterie temporalis mediae

Bruzda tętnicy skroniowej środkowej

Część tylna powierzchnii skroniowaej (zewnętrzna)

 

Sulcus arterie occipitalis

Bruzda tętnicy potylicznej

Przyśrodkowo od wcięcia sutkowego k. skroniowej

 

Sulcus ethmoidalis

Bruzda sitowa

Powierzchnia tylna k. nosowej

Dla nerwu sitowego przedniego

Sulsus nasopalatinus

Bruzda nosowo – podniebienna

Leży na powierzchniach lemiesza

Dla nerwu nosowo - podniebiennego

Sulcus lacrimals

Bruzda łzowa

Powierzchnia oczodołowa k. łzowej

Razem z podobną bruzdą szczęki tworzy dół woreczka łzowego (fossa sacci lacrimalis)

Sulcus mylohyoideus

Bruzda żuchwowo - gnykowa

Rozpoczyna się na gałęzi żuchwy, ciągnąc się od otworu żuchwy do przodu i ku dołowi pod tylnym odcinkiem kresy żuchwowo – gnykowej i równolegle do niej

Nerw żuchwowo – gnykowy

Gałąź żuchwowo – gnykowa tętnicy zębodołowej

Sulcus infraorbitalis

Bruzda podoczodołowa

Rowkowate zagłębienie na powierzchni oczodołowej szczęki; biegnie od szczeliny oczodołowej dolnej.

Stanowi początek kanału podoczodołowego

Sulcus palatinus major

Bruzda podniebienno - większa

Rowkowate zagłębienie biegnące wzdłuż brzegu tylnego szczęki

Tworzy z odpowiednią bruzdą kości podniebiennej kanał, przez który przechodzi nerw podniebienny większy i tętnica podniebienna

Sulcus lacrimalis

 

Do przodu od rozworu szczękowego (hiatus maxillaris)

U góry zamyka ją k. łzowa

U dołu zamyka ją wyrostek łzowy małżowiny nosowej dolnej tworząc kanał łzowo - nosowy

Sulci palatini

Bruzdy podniebienne

Powierzchnia dolna wyrostka podniebiennego szczęki

Dla naczyń podniebiennych i nerwu podniebiennego większego

Sulcus nervi petrosi majoris

Bruzda nerwu skalistego większego

Biegnie od przodu i przyśrodkowo od rozworu ku otworowi poszarpanemu

Układa się w niej nerw skalisty większy – od n, VII

Sulcus nervi petrosi minoris

Bruzda nerwu skalistego mniejszego

Biegnie od rozworu do otworu owalnego

Dla nerwu skalistego mniejszego ze splotu bębenkowego (od n. IX)