Artykuły

Regulamin zajęć studenckich

Higiena Stomatologiczna

REGULAMIN ZAJĘĆ STUDENCKICH
1. Warunkiem zaliczenia semestru i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów.
UWAGA ! - Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału oraz obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń.
2. Materiał podzielony jest na 2 cykle tematyczne:
• Osteologia, głowa-szyja
• Układ nerwowy, krążenia, oddychania, pokarmowy i moczowo-płciowy.
Cykl tematyczny kończy się kolokwium. Ewentualny drugi termin - poprawkowy - może mieć miejsce za tydzień, na kolejnym ćwiczeniu. Termin trzeci (w przypadku nie zaliczenia dwóch poprzednich terminów) może mieć miejsce przed sesją egzaminacyjną pod koniec semestru po zakończeniu kursu anatomii (zdaje się go przed dwuosobową komisją).
3. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na nie więcej niż jednym ćwiczeniu z każdego cyklu tematycznego. Większa liczba nieobecności uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. Osoby te zdają kolokwium w trybie komisyjnym.
4.Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium pozwala na przesunięcie terminu zaliczenia na najbliższe ćwiczenie po ustaniu powodu nieobecności.
5. Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji zimowej. Jest to egzamin testowy. Aby uzyskać ocenę
pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 65% pytań.
6. Termin poprawkowy egzaminu jest wyznaczony w sesji poprawkowej.
7.Ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.
Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone.
8.We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny ( czystość !! ) oraz zasad BHP.
9.Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
10.W salach ćwiczeń panuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów
11.W czasie korzystania z preparatów i modeli należy wykazać maksymalną troskę o to, aby nie uległy one zniszczeniu lub zaginięciu.
12.Za zniszczenie lub zaginięcie preparatu lub modeli odpowiedzialny jest starosta grupy.
13.Po zakończeniu ćwiczeń (korzystania z preparatów) studenci zobowiązani są do uporządkowania swojego miejsca pracy wg wskazówek asystenta.