Regulamin zajęć

Regulamin zajęć studenckich

 1. Warunkiem zaliczenia semestru,  i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii  jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów.
  UWAGA!  -  na każdym ćwiczeniu obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń.
 2. Materiał podzielony jest na 2 cykle tematyczne:
  Cykl tematyczny kończy się kolokwium testowym. Ewentualny drugi termin - poprawkowy - może mieć miejsce za tydzień lub na kolejnym ćwiczeniu. Pozytywną ocenę student uzyskuje po otrzymaniu 50%+1 prawidłowych odpowiedzi. Termin trzeci (w przypadku nie zaliczenia dwóch poprzednich terminów) może mieć miejsce przed sesją egzaminacyjną pod koniec semestru po zakończeniu kursu anatomii (forma tego zaliczenia może być  ustna lub pisemna).
 3. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na nie więcej niż dwóch ćwiczeniach z każdego cyklu tematycznego. Większa liczba nieobecności uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. Osoby te zdają kolokwium w trybie komisyjnym.
 4. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium pozwala na przesunięcie terminu zaliczenia na najbliższe ćwiczenie po ustaniu powodu nieobecności.
 5. Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji zimowej. Jest to egzamin testowy. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 50% +1 odpowiedź.
 6. Termin poprawkowy jest wyznaczony w sesji poprawkowej..
 7. Ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu Anatomii Prawidłowej. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone.
 8. We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny (czystość!) oraz zasad BHP.
 9. Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 10. Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału.
Jesteś tutaj: Start Kierunki Dietetyka Regulamin zajęć