Regulamin zajęć

Regulamin zajęć studenckich

Elektroradiologia

REGULAMIN ZAJĘĆ STUDENCKICH

1.Warunkiem zaliczenia semestru, i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów.
UWAGA! - Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału oraz obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń. Można, a nawet należy przynosić ze sobą książki i atlasy anatomiczne.
2.Materiał podzielony jest na 3 cykle tematyczne:
• Osteologia, kończyny
• Mózgowie, Głowa-szyja
• Jamy ciała
Cykl tematyczny kończy się kolokwium testowym i praktycznym. Ewentualny drugi termin - poprawkowy - może mieć miejsce w terminie wyznaczonym przez Zakład. Pozytywną ocenę student uzyskuje po otrzymaniu 65% prawidłowych odpowiedzi z każdej części kolokwium. W przypadku niezaliczenia jednej z części student zdaje tylko niezaliczoną część. Termin trzeci (w przypadku nie zaliczenia dwóch poprzednich terminów) ma miejsce przed sesją egzaminacyjną pod koniec semestru po zakończeniu kursu anatomii (forma tego zaliczenia
może być ustna lub pisemna).
3.Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na nie więcej niż dwóch ćwiczeniach z każdego cyklu tematycznego. Większa liczba nieobecności uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. Osoby te zdają kolokwium w trybie komisyjnym.
4.Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium pozwala na przesunięcie terminu zaliczenia na najbliższe ćwiczenia po ustaniu powodu nieobecności.
5.Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji letniej. Jest to egzamin testowy i praktyczny. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 65% z każdej części egzaminu.
6.Termin poprawkowy jest wyznaczony w sesji poprawkowej. Student zdaje tę część której nie zaliczył w I terminie.
7.Ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.
Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone.
8.W salach ćwiczeń panuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów.
9.We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny (czystość!!) oraz zasad BHP.
10.Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
11.W czasie korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych należy wykazać maksymalną troskę
o to, aby nie uległy one zniszczeniu lub zaginięciu.
12.Za zniszczenie lub zaginięcie materiału i pomocy dydaktycznych odpowiedzialny jest starosta grupy.
13.Po zakończeniu ćwiczeń (korzystania z preparatów) studenci zobowiązani są do uporządkowania swojego miejsca pracy wg wskazówek asystenta.

Jesteś tutaj: Start Kierunki Elektroradiologia Regulamin zajęć