Regulamin zajęć

Regulamin zajęć studenckich

1.Warunkiem zaliczenia semestru, roku i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów.
   UWAGA !  -  Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału oraz  obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń.
W celu weryfikacji przygotowania studentów na każdych ćwiczeniach zdają oni krótki sprawdzian pisemny. Aby zaliczyć semestr trzeba zdać 60% sprawdzianów. Zaliczenie wszystkich sprawdzianów z danego cyklu pozwala na zdobycie dodatkowych 5 pkt. do kolokwium
2.Materiał podzielony jest na 5 cykli tematycznych:
•    Osteologia i Anatomia Jam Ciała
•    Ośrodkowy Układ Nerwowy i Narządy Zmysłów
•    Tułowie
•    Kończyna górna
•    Kończyna dolna
     Cykl tematyczny kończy się teoretycznym kolokwium testowym i praktycznym.
3.Z każdego kolokwium testowego (40 pytań - 1min na pytanie) można uzyskać 40p.Tym samym z kolokwiów teoretycznych można uzyskać 200 pkt. w ciągu roku akademickiego + 25 pkt. za sprawdziany ćwiczeniowe
W trakcie każdego kolokwium praktycznego należy rozpoznać 20 struktur oznaczonych wskaźnikami z numerem(szpilka) Ocena za jedną”szpilkę” 0, 1 lub 2pkt. Czas na rozpoznanie 30 sek. Tym samym można uzyskać 40p.Tym samym z kolokwiów teoretycznych można uzyskać 200 pkt. w ciągu roku akademickiego
4.Kolokwium odbywa się dla wszystkich studentów danego rzutu na początku ćwiczeń. Z chwilą rozpoczęcia kolokwium brak wstępu na sale prosektoryjną. Osoby spóźnione tracą termin.
Do zaliczenia kursu anatomii i dopuszczenia do egzaminu niezbędne jest zdobycie z  kollokwiów łącznie 130 pkt za kolokwia teoretyczne i 130pkt za kolokwia praktyczne .
    Dopuszczalna jest  nieobecność na nie więcej niż 1 ćwiczeniu z jednego cyklu tematycznego. Większa liczba nieobecności uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. Łączna liczba nieobecności w semestrze nie może przekroczyć 3 pod rygorem nie zaliczenia semestru i niedopuszczenia do egzaminu. Usprawiedliwienie nieobecności nie jest konieczne Można być nieobecnym lub nie zaliczyć nie więcej niż jednego kollokwium teoretycznego testowego i praktycznego. Usprawiedliwienie nieobecności nie jest konieczne.
Osoby które w pierwszym lub drugim semestrze zaliczyły mniej niż 60% sprawdzianów przygotowania studenta do ćwiczeń podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału
5. Osoby które uzyskały mniej niż 130 pkt za kolokwia teoretyczne testowe lub  nie zaliczyły więcej niż jednego kollokwium podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału.
     Poziom zaliczenia 65%  - jest to termin ostateczny.
     Osoby które uzyskały mniej niż 130p  za kolokwia praktyczne lub  nie zaliczyły więcej niż jednego kollokwum podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium praktycznego z całości materiału. Warunek pomyślnego zaliczenia to: zaliczenie pkt. bazowych i uzyskanie w łącznej punktacji 65% . Jest to termin ostateczny.
Nie spełnienie powyższych warunków oznacza nie zaliczenie roku i niedopuszczenie do egzaminu.
6.Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji letniej i składa się z części praktycznej (szpilki) i teoretycznej - testowej. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie obu części. Nie zaliczenie jednej części praktycznej lub teoretycznej oznacza ocenę niedostateczną z całości egzaminu.
Aby zaliczyć egzamin praktyczny należy uzyskać 76 pkt na 120 z całości egzaminu.  Egzamin teoretyczny składa się ze 120 pytań. Aby go zaliczyć należy uzyskać co najmniej 76 pkt. Suma punktów z egzaminu praktycznego i teoretycznego określa ocenę wg. następującej skali:
152-169 – dostateczny,
170-187 – dość dobry,
188 205 – dobry,  
206 223 – ponad dobry,  
224-240 – bardzo dobry
Egzamin w terminie „0”: po przekroczeniu 180 pkt. z kolokwiów praktycznych i 190 pkt. z kolokwiów teoretycznych  student może zdawać egzamin ustny w terminie wcześniejszym. Jest on równoznaczny z pierwszym terminem egzaminu w sesji. W przypadku jego nie zdania termin II wyznaczany jest w sesji poprawkowej w trybie zwykłym (test i szpilki)
7.Termin poprawkowy jest wyznaczony w sesji jesiennej.
    Osoby, które w I terminie zaliczyły uzyskały wystarczającą do zaliczenia liczbę punktów z jednej części egzaminu w II terminie zdają jedyne część niezliczoną.
8.Studenci winni pamiętać, że znajdują się na salach gdzie mają do czynienia ze szczątkami ludzkimi, wobec których obowiązuje zachowanie nacechowane powagą, szacunkiem i spokojem.
9.Wstęp do sal prosektoryjnych mają tylko studenci WUM, których program nauczania przewiduje zajęcia prosektoryjne, legitymujący się książeczką prosektoryjną (lub legitymacją studencką), ubrani w stroje ochronne: biały fartuch chirurgiczny (zapinany z tyłu), biała chusteczka lub czepek chirurgiczny, rękawy zawinięte do łokci. Strój ochronny wkładamy i zdejmujemy poza salą prosektoryjną. Obowiązuje noszenie identyfikatora. Osoby nie spełniające powyższych warunków nie mają wstępu do prosektorium. W czasie trwania ćwiczeń studenci nie opuszczają sal prosektoryjnych.
Wstęp do sal prosektoryjnych możliwy jest jedynie w godzinach ćwiczeń własnych lub w innych określonych oddzielnymi ogłoszeniami.
Prosimy o przestrzeganie godzin rozpoczęcia zajęć. Wstęp na salę prosektoryjną jest możliwy w ciągu 10 min od rozpoczęcia zajęć. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane i traktowane są jako nieobecne.
10.Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone pod rygorem usunięcia z   prosektorium.
11.We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny (czystość !!) oraz  zasad BHP i POŻ.
12. W szczególności:
a) ręce czyste o krótkich, nielakierowanych paznokciach, bez biżuterii.
b) przed przystąpieniem do badania preparatów należy ręce umyć i nasmarować wazeliną lub kremem (zalecane są rękawiczki).
c) o każdym przypadku skaleczenia lub wprowadzenia formaliny do spojówki należy bezwzględnie poinformować asystenta.
13.Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia.
14.W salach ćwiczeń panuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów oraz obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych przekaźników informacji.   
16.W czasie korzystania z preparatów należy wykazać maksymalną troskę o to, aby nie uległy one zniszczeniu lub zaginięciu. Za zniszczenie lub zaginięcie preparatu odpowiedzialny jest starosta grupy.
18.Można, a nawet należy przynosić ze sobą pensety (anatomiczne), książki i atlasy anatomiczne.
19.Po zakończeniu ćwiczeń (korzystania z preparatów) studenci zobowiązani są zabezpieczyć je osobiście, (aby nie uległy zniszczeniu) wg wskazówek asystenta.

Jesteś tutaj: Start Kierunki Fizjoterapia Regulamin zajęć