Punkty bazowe lekarskie

Zasady zdawania sprawdzianu semestralnego i końcowego egzaminu praktycznego

 

  1. Na każdym z trzydziestu stanowisk należy rozpoznać dwa punkty oznaczone szpilkami.
  2. Czas na 1 stanowisko 60 sek.
  3. Preparatów nie wolno dotykać przemieszczać i odwracać albowiem następna zdająca osoba nie będzie miała szansy na rozwiązanie sprawdzianu.
  4. Maksymalna ocena za jedną szpilkę 2 pkt.

    Przykładowe warianty oceny szpilka wbita w t. tarczową górną lewą

    • a. thyroidea sup. sin. 2p.
    • a. thyroidea sup. dx. 1p.
    • a. thyroidea sup. 1p
    • t. tarczowa górna lewa 1p.
    • t. tarczowa górna prawa 0p.
    • t. tarczowa górna 0p.
    • a. thyroidea 0p.
    • lewa lub sin. 0p
  5. Uwaga! Prawidłowe rozpoznanie struktury pojedynczej w sposób sugerujący jej parzystość lub zwielokrotnienie = 0p.
    np. trachea dx. Falx cerebri sin. Tentorium cerebelli sup.
  6. Na egzaminie aby zaliczyć należy zdobyć 76 pkt na 120 możliwych Osoby ubiegające się o termin "0" poza odpowiednimi ocenami z kolokwiów (patrz regulamin) muszą w obu sprawdzianach zdobyć co najmniej po 100pkt.
  7. Pierwsze 20 szpilek będzie wbite w punkty bazowe czyli podstawowe struktury anatomiczne których praktyczna znajomość odróżnia wiedzę lekarza od wiedzy przedstawicieli innych zawodów medycznych. Tutaj ocena będzie tylko na 2pkt albo na 0pkt bez wariantów pośrednich. Np.: przy oznaczenie lewej t.szyjnej wspólnej jedyną pozytywna odpowiedź to:

    • a.carotis communis sin. 2p.
    • a.carotis communis dx. 0p
    • a.carotis communis 0p.
    • a.carotis 0p.
    • t.szyjna wspólna lewa 0p.
    • t.szyjna wspólna prawa 0p.
    • t.szyjna wspólna 0p.
    • t.szyjna 0p

 
W grupie dwudziestu punktów bazowych można popełnić 2 błędy. Większa liczba błędów powoduje automatyczne niezaliczenie i praca nie jest dalej sprawdzana. Oznacza to, że aby zaliczyć egzamin należy uzyskać w tej części 36 pkt.

Punkty bazowe I semestru 

OSTEOLOGIA I ARTROLOGIA

 

CRANIUM

      

  1. Otwory i kanały zawierające nerwy czaszkowe oraz
    • canalis caroticus,
    • meatus acusticus externus,
    • canalis nasolacrimalis,
    • fossa hypophysialis,
    • protuberantia occipitalis externa,
    • sulcus sinus sagitalis sup.
    • sulcus sinus trsv.
    • sulcus sinus sigmoidei.
    • alveolus dentalis
    Nie trzeba podawać nazwy kości, w której przebiega kanał, ale trzeba podać stronę
          
  2. Kości czaszki
    • Os frontale
    • Os ethmoidale
    • Os temporale
    • Os sphenoidale
    • Os parietale
    • Os occipitale
    • Maxilla
    • Os zygomaticum
    • Os palatinum
    • Os nasale
    • MandibulaCOLUMNA VERTEBRALIS

      

  1. części kręgu (corpus, arcus, processus spinosus) i nazwa własna (atlas, axis, prominens) lub odcinek np. processus spinosus vertebrae cervicalis
  2. dens axis
  3. os sacrum, facies auricularis
  4. os coccygis
  5. promontorium
  6. discus intervertebralis

 

THORAX

      

  1. costa + strona
  2. costa prima
  3. sternum

 

MEMBRUM SUPERIUS

      

  1. Scapula: angulus inf., cavitas glenoidalis,
  2. Clavicula
  3. Humerus: caput, collum chirurgicum, epicondyli
  4. Radius
  5. Ulna
  6. Kości nadgarstka (umieć rozróżnić bez podania strony)
  7. Kości śródręcza ( rozpoznać os metacarpi bez strony i numeru)
  8. Paliczki ( rozpoznać paliczek bez strony i numeru + phalanx distalis)

 

MEMBRUM INFERIUS

      

  1. Os coxae : crista iliaca, fossa iliaca, acetabulum, os pubis, tuber ischiadicum
  2. Femur: caput, collum, trochanter maior et condylus medialis et lateralis
  3. Patella (bez strony)
  4. Tibia: malleolus medialis
  5. Fibula: malleolus lateralis
  6. Kości stępu ( umieć rozróżnić bez podania strony)
  7. Kości śródstopia (jak kości śródręcza)
  8. Paliczki (jak w k. górnej)

      

SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE

      

  1. a. basilaris
  2. a. carotis interna
  3. medulla oblongata
  4. pyramis medullae oblongatae
  5. pons
  6. radix n. trigemini
  7. ventriculus IV
  8. vermis cerebelli
  9. hemispherium cerebelli
  10. tonsilla cerebelli
  11. mesencephalon
  12. aqueductus mesencephali
  13. crus cerebri
  14. thalamus
  15. corpus pineale
  16. ventriculus tertius
  17. corpus mamillare
  18. chiasma opticum
  19. nucleus caudatus
  20. nucleus lentiformis
  21. capsula interna
  22. ventriculus lateralis
  23. plexus choroideus
  24. hipocampus
  25. septum pellucidum
  26. corpus callosum
  27. insula
  28. lobus temporalis
  29. lobus frontalis
  30. lobus occipitalis
  31. lobus parietalis
  32. sulcus lateralis
  33. sulcus centralis
  34. fissura longitudinalis cerebri
  35. tractus olfactorius
  36. bulbus olfactorius
  37. medulla spinalis

      

COLLUM

      

  1. m. sternocleidomastoideus
  2. a. carotis communis
  3. a. carotis interna
  4. a. carotis externa
  5. v. iugularis interna et externa
  6. trachea
  7. glandula thyroidea
  8. os hyoideum
  9. prominentia laryngis
  10. epiglottis
  11. plica vocalis
  12. cartilago thyroidea
  13. m. digastricus
  14. n. hypoglossus
  15. glandula submandibularis
  16. a. subclavia
  17. v. subclavia
  18. plexus brachialis
  19. n. vagus
  20. n. phrenicus
  21. m. scalenus ant.

      

CAPUT

      

  1. a. facialis
  2. glandula parotis
  3. labium superius
  4. labium inferius
  5. rima oris
  6. palpebra sup.
  7. palpebra inf.
  8. nasus externus
  9. mentum
  10. m. maseter
  11. m. temporalis
  12. gingiva
  13. lingua
  14. palatum durum
  15. palatum molle
  16. uvula
  17. tonsilla palatina
  18. tonsilla pharyngea
  19. ostium pharyngeum tubae auditivae
  20. sinus maxillaris
  21. sinus frontalis
  22. sinus sphenoidalis
  23. concha nasalis inf.
  24. concha nasalis media
  25. ganglion trigeminale
  26. n. alveolaris inf.
  27. n.lingualis
  28. a. maxillaris
  29. a. temporalis spf.
  30. falx cerebri
  31. tentorium cerebelli
  32. sinus sagitalis sup
  33. sinus transv.
  34. sinus sigmoideus
  35. n. opticus
  36. bulbus oculi
  37. cavitas tympani
  38. auris interna

      

Punkty bazowe II semestru

 

THORAX

      

  1. a. axillaris
  2. m. pectoralis maior
  3. m. latissimus dorsi
  4. n. ulnaris,
  5. n. medianus
  6. n.musculocutaneus
  7. n. radialis
  8. n. axillaris
  9. m. intercostalis ext.
  10. m. intercostalis int.
  11. a. thoracica interna
  12. n. intercostalis
  13. pleura parietalis
  14. truncus sympathicus
  15. esophagus
  16. trachea
  17. n. vagus
  18. n. phrenicus
  19. v. brachiocephalica
  20. v. cava sup.
  21. v. cava inf.
  22. v. azygos
  23. ductus thoracicus
  24. aorta ascendens
  25. arcus aortae
  26. truncus brachiocephalicus
  27. a. carotis communis dx et sin
  28. a. subclavia sin et dx.
  29. Aorta descendens
  30. truncus pulmonalis
  31. a. pulmonalis
  32. bronchus principalis
  33. vena pulmonalis sup
  34. vena pulmonalis inf
  35. apex pulmonis
  36. lobus superior pulmonis
  37. lobus medius pulmonis dx.
  38. lobus inferior pulmonis
  39. apex cordis
  40. atrium sin.
  41. auricula sin.
  42. atrium dx.
  43. auricula dx
  44. m. papillaris
  45. valva aortae
  46. valva trunci pulmonalis
  47. valva bicuspidalis
  48. valva tricuspidalis
  49. septum interventriculare
  50. fossa ovalis
  51. ventriculus sinister
  52. ventriculus dexter
  53. a. coronaria sin
  54. a. coronaria dx
  55. sinus coronarius
  56. diaphragma

      

ABDOMEN

      

  1. funiculus spermaticus
  2. umbilicus
  3. m. rectus abdominis
  4. linea alba
  5. lig. inguinale
  6. m. obl. ext. abdominis
  7. peritoneum parietale
  8. omentum maius
  9. ventriculus
  10. cardia ventriculi
  11. fundus ventriculi
  12. curvatura ventriculi minor et maior
  13. pylorus
  14. bulbus duodeni
  15. duodenum
  16. mesenterium
  17. jejunum
  18. ileum
  19. caecum
  20. apendix vermiformis
  21. colon ascendens
  22. colon transversum
  23. colon descsendens
  24. colon sigmoideum
  25. rectum
  26. lien
  27. pancreas
  28. lig hepatoduodenale
  29. ductus choledochus
  30. vena portae
  31. lobus sinister
  32. lobus dexter
  33. lobus caudatus
  34. lobus quadratus
  35. ligamentum teres hepatis
  36. aorta
  37. v. cava inf
  38. truncus celiacus
  39. a et v. mesenterica sup.
  40. A. et v. mesenterica inf
  41. Vesica fellea

      

SPATIUM RETROPERITONEALE ET ORGANA UROGENITALIA

      

  1. m. psoas maior
  2. m. iliacus
  3. n. femoralis
  4. n. obturatorius
  5. a. iliaca communis, externa et interna
  6. v. iliaca communis, externa et interna
  7. a. v. renalis
  8. ren
  9. pelvis renalis
  10. glandula suprarenalis
  11. ureter
  12. vesica urinaria
  13. truncus symphaticus
  14. nodi lymphatici lumbales
  15. excavatio rectouterina
  16. uterus
  17. vagina
  18. tuba uterina
  19. ovarium
  20. lig. latum uteri
  21. testis
  22. epidydymis
  23. ductus deferens
  24. prostata
  25. urethra masculina
  26. corpus cavernosum penis
  27. glans penis
  28. scrotum
  29. urethra feminina
  30. labium maius pudendi
  31. labium minus pudendi
  32. clitoris
  33. anus
  34. m. levator ani

    

MEMBRUM SUPERIUS

      

  1. m. erector spinae
  2. m. latissimus dorsi
  3. m. trapesius
  4. m. serratus ant.
  5. m. subscapularis
  6. m. infraspinatus
  7. m. supraspinatus
  8. m. deltoideus
  9. m. biceps brachii
  10. m. triceps brachii
  11. m. brachioradialis
  12. m. flexor carpi radialis
  13. m. flexor carpi ulnaris
  14. m. flexor digitorum spf.
  15. m. flexor digitorum prof.
  16. m. extensor digitorum communis
  17. thenar
  18. hypothenar
  19. a. axillaris
  20. a. brachialis
  21. a. radialis
  22. a. ulnaris
  23. v. basilica
  24. v. cephalica
  25. n. medianus
  26. n. radialis
  27. n. ulnaris
  28. n. musculocutaneus
  29. unguis

      

MEMBRUM INFERIUS

      

  1. m. iliacus
  2. m. psoas maior
  3. m. gluteus maximus
  4. m. gluteus medius
  5. m. gluteus minimus
  6. m. quadriceps femoris
  7. m. sartorius
  8. m.adductor magnus
  9. tractus iliotibialis
  10. m. gastrocnemius
  11. m. soleus
  12. tendo Achilli
  13. m. tibialis ant
  14. a. v. femoralis
  15. a. v. poplitea
  16. a. tibialis
  17. v. saphena magna
  18. n. ischiadicus
  19. n. femoralis
  20. n. tibialis
  21. n. peroneus communis
  22. Lig. patellae
  23. Lig. cruciatum genus
  24. unguis

      

Punkt bazowy może pojawić się w dalszej części sprawdzianu i wtedy należy opisać go szerzej aby uzyskać maksymalną ocenę np. punkt bazowy ulna sin. w dalszej części sprawdzianu należy uwzględnić w jaką część kości łokciowej wbito szpilkę np. tuberositas ulnae sin.

Jesteś tutaj: Start Kierunki I i II Wydział Lekarski Punkty bazowe