Punkty bazowe

Punkty bazowe lekarskie

Zasady zdawania sprawdzianu semestralnego i końcowego egzaminu praktycznego

 

 1. Na każdym z trzydziestu stanowisk należy rozpoznać dwa punkty oznaczone szpilkami.
 2. Czas na 1 stanowisko 60 sek.
 3. Preparatów nie wolno dotykać przemieszczać i odwracać albowiem następna zdająca osoba nie będzie miała szansy na rozwiązanie sprawdzianu.
 4. Maksymalna ocena za jedną szpilkę 2 pkt.

  Przykładowe warianty oceny szpilka wbita w t. tarczową górną lewą

  • a. thyroidea sup. sin. 2p.
  • a. thyroidea sup. dx. 1p.
  • a. thyroidea sup. 1p
  • t. tarczowa górna lewa 1p.
  • t. tarczowa górna prawa 0p.
  • t. tarczowa górna 0p.
  • a. thyroidea 0p.
  • lewa lub sin. 0p
 5. Uwaga! Prawidłowe rozpoznanie struktury pojedynczej w sposób sugerujący jej parzystość lub zwielokrotnienie = 0p.
  np. trachea dx. Falx cerebri sin. Tentorium cerebelli sup.
 6. Na egzaminie aby zaliczyć należy zdobyć 76 pkt na 120 możliwych Osoby ubiegające się o termin "0" poza odpowiednimi ocenami z kolokwiów (patrz regulamin) muszą w obu sprawdzianach zdobyć co najmniej po 100pkt.
 7. Pierwsze 20 szpilek będzie wbite w punkty bazowe czyli podstawowe struktury anatomiczne których praktyczna znajomość odróżnia wiedzę lekarza od wiedzy przedstawicieli innych zawodów medycznych. Tutaj ocena będzie tylko na 2pkt albo na 0pkt bez wariantów pośrednich. Np.: przy oznaczenie lewej t.szyjnej wspólnej jedyną pozytywna odpowiedź to:

  • a.carotis communis sin. 2p.
  • a.carotis communis dx. 0p
  • a.carotis communis 0p.
  • a.carotis 0p.
  • t.szyjna wspólna lewa 0p.
  • t.szyjna wspólna prawa 0p.
  • t.szyjna wspólna 0p.
  • t.szyjna 0p

 
W grupie dwudziestu punktów bazowych można popełnić 2 błędy. Większa liczba błędów powoduje automatyczne niezaliczenie i praca nie jest dalej sprawdzana. Oznacza to, że aby zaliczyć egzamin należy uzyskać w tej części 36 pkt.

Punkty bazowe I semestru 

OSTEOLOGIA I ARTROLOGIA

 

CRANIUM

      

 1. Otwory i kanały zawierające nerwy czaszkowe oraz
  • canalis caroticus,
  • meatus acusticus externus,
  • canalis nasolacrimalis,
  • fossa hypophysialis,
  • protuberantia occipitalis externa,
  • sulcus sinus sagitalis sup.
  • sulcus sinus trsv.
  • sulcus sinus sigmoidei.
  • alveolus dentalis
  Nie trzeba podawać nazwy kości, w której przebiega kanał, ale trzeba podać stronę
        
 2. Kości czaszki
  • Os frontale
  • Os ethmoidale
  • Os temporale
  • Os sphenoidale
  • Os parietale
  • Os occipitale
  • Maxilla
  • Os zygomaticum
  • Os palatinum
  • Os nasale
  • MandibulaCOLUMNA VERTEBRALIS

      

 1. części kręgu (corpus, arcus, processus spinosus) i nazwa własna (atlas, axis, prominens) lub odcinek np. processus spinosus vertebrae cervicalis
 2. dens axis
 3. os sacrum, facies auricularis
 4. os coccygis
 5. promontorium
 6. discus intervertebralis

 

THORAX

      

 1. costa + strona
 2. costa prima
 3. sternum

 

MEMBRUM SUPERIUS

      

 1. Scapula: angulus inf., cavitas glenoidalis,
 2. Clavicula
 3. Humerus: caput, collum chirurgicum, epicondyli
 4. Radius
 5. Ulna
 6. Kości nadgarstka (umieć rozróżnić bez podania strony)
 7. Kości śródręcza ( rozpoznać os metacarpi bez strony i numeru)
 8. Paliczki ( rozpoznać paliczek bez strony i numeru + phalanx distalis)

 

MEMBRUM INFERIUS

      

 1. Os coxae : crista iliaca, fossa iliaca, acetabulum, os pubis, tuber ischiadicum
 2. Femur: caput, collum, trochanter maior et condylus medialis et lateralis
 3. Patella (bez strony)
 4. Tibia: malleolus medialis
 5. Fibula: malleolus lateralis
 6. Kości stępu ( umieć rozróżnić bez podania strony)
 7. Kości śródstopia (jak kości śródręcza)
 8. Paliczki (jak w k. górnej)

      

SYSTEMA NERVOSUM CENTRALE

      

 1. a. basilaris
 2. a. carotis interna
 3. medulla oblongata
 4. pyramis medullae oblongatae
 5. pons
 6. radix n. trigemini
 7. ventriculus IV
 8. vermis cerebelli
 9. hemispherium cerebelli
 10. tonsilla cerebelli
 11. mesencephalon
 12. aqueductus mesencephali
 13. crus cerebri
 14. thalamus
 15. corpus pineale
 16. ventriculus tertius
 17. corpus mamillare
 18. chiasma opticum
 19. nucleus caudatus
 20. nucleus lentiformis
 21. capsula interna
 22. ventriculus lateralis
 23. plexus choroideus
 24. hipocampus
 25. septum pellucidum
 26. corpus callosum
 27. insula
 28. lobus temporalis
 29. lobus frontalis
 30. lobus occipitalis
 31. lobus parietalis
 32. sulcus lateralis
 33. sulcus centralis
 34. fissura longitudinalis cerebri
 35. tractus olfactorius
 36. bulbus olfactorius
 37. medulla spinalis

      

COLLUM

      

 1. m. sternocleidomastoideus
 2. a. carotis communis
 3. a. carotis interna
 4. a. carotis externa
 5. v. iugularis interna et externa
 6. trachea
 7. glandula thyroidea
 8. os hyoideum
 9. prominentia laryngis
 10. epiglottis
 11. plica vocalis
 12. cartilago thyroidea
 13. m. digastricus
 14. n. hypoglossus
 15. glandula submandibularis
 16. a. subclavia
 17. v. subclavia
 18. plexus brachialis
 19. n. vagus
 20. n. phrenicus
 21. m. scalenus ant.

      

CAPUT

      

 1. a. facialis
 2. glandula parotis
 3. labium superius
 4. labium inferius
 5. rima oris
 6. palpebra sup.
 7. palpebra inf.
 8. nasus externus
 9. mentum
 10. m. maseter
 11. m. temporalis
 12. gingiva
 13. lingua
 14. palatum durum
 15. palatum molle
 16. uvula
 17. tonsilla palatina
 18. tonsilla pharyngea
 19. ostium pharyngeum tubae auditivae
 20. sinus maxillaris
 21. sinus frontalis
 22. sinus sphenoidalis
 23. concha nasalis inf.
 24. concha nasalis media
 25. ganglion trigeminale
 26. n. alveolaris inf.
 27. n.lingualis
 28. a. maxillaris
 29. a. temporalis spf.
 30. falx cerebri
 31. tentorium cerebelli
 32. sinus sagitalis sup
 33. sinus transv.
 34. sinus sigmoideus
 35. n. opticus
 36. bulbus oculi
 37. cavitas tympani
 38. auris interna

      

Punkty bazowe II semestru

 

THORAX

      

 1. a. axillaris
 2. m. pectoralis maior
 3. m. latissimus dorsi
 4. n. ulnaris,
 5. n. medianus
 6. n.musculocutaneus
 7. n. radialis
 8. n. axillaris
 9. m. intercostalis ext.
 10. m. intercostalis int.
 11. a. thoracica interna
 12. n. intercostalis
 13. pleura parietalis
 14. truncus sympathicus
 15. esophagus
 16. trachea
 17. n. vagus
 18. n. phrenicus
 19. v. brachiocephalica
 20. v. cava sup.
 21. v. cava inf.
 22. v. azygos
 23. ductus thoracicus
 24. aorta ascendens
 25. arcus aortae
 26. truncus brachiocephalicus
 27. a. carotis communis dx et sin
 28. a. subclavia sin et dx.
 29. Aorta descendens
 30. truncus pulmonalis
 31. a. pulmonalis
 32. bronchus principalis
 33. vena pulmonalis sup
 34. vena pulmonalis inf
 35. apex pulmonis
 36. lobus superior pulmonis
 37. lobus medius pulmonis dx.
 38. lobus inferior pulmonis
 39. apex cordis
 40. atrium sin.
 41. auricula sin.
 42. atrium dx.
 43. auricula dx
 44. m. papillaris
 45. valva aortae
 46. valva trunci pulmonalis
 47. valva bicuspidalis
 48. valva tricuspidalis
 49. septum interventriculare
 50. fossa ovalis
 51. ventriculus sinister
 52. ventriculus dexter
 53. a. coronaria sin
 54. a. coronaria dx
 55. sinus coronarius
 56. diaphragma

      

ABDOMEN

      

 1. funiculus spermaticus
 2. umbilicus
 3. m. rectus abdominis
 4. linea alba
 5. lig. inguinale
 6. m. obl. ext. abdominis
 7. peritoneum parietale
 8. omentum maius
 9. ventriculus
 10. cardia ventriculi
 11. fundus ventriculi
 12. curvatura ventriculi minor et maior
 13. pylorus
 14. bulbus duodeni
 15. duodenum
 16. mesenterium
 17. jejunum
 18. ileum
 19. caecum
 20. apendix vermiformis
 21. colon ascendens
 22. colon transversum
 23. colon descsendens
 24. colon sigmoideum
 25. rectum
 26. lien
 27. pancreas
 28. lig hepatoduodenale
 29. ductus choledochus
 30. vena portae
 31. lobus sinister
 32. lobus dexter
 33. lobus caudatus
 34. lobus quadratus
 35. ligamentum teres hepatis
 36. aorta
 37. v. cava inf
 38. truncus celiacus
 39. a et v. mesenterica sup.
 40. A. et v. mesenterica inf
 41. Vesica fellea

      

SPATIUM RETROPERITONEALE ET ORGANA UROGENITALIA

      

 1. m. psoas maior
 2. m. iliacus
 3. n. femoralis
 4. n. obturatorius
 5. a. iliaca communis, externa et interna
 6. v. iliaca communis, externa et interna
 7. a. v. renalis
 8. ren
 9. pelvis renalis
 10. glandula suprarenalis
 11. ureter
 12. vesica urinaria
 13. truncus symphaticus
 14. nodi lymphatici lumbales
 15. excavatio rectouterina
 16. uterus
 17. vagina
 18. tuba uterina
 19. ovarium
 20. lig. latum uteri
 21. testis
 22. epidydymis
 23. ductus deferens
 24. prostata
 25. urethra masculina
 26. corpus cavernosum penis
 27. glans penis
 28. scrotum
 29. urethra feminina
 30. labium maius pudendi
 31. labium minus pudendi
 32. clitoris
 33. anus
 34. m. levator ani

    

MEMBRUM SUPERIUS

      

 1. m. erector spinae
 2. m. latissimus dorsi
 3. m. trapesius
 4. m. serratus ant.
 5. m. subscapularis
 6. m. infraspinatus
 7. m. supraspinatus
 8. m. deltoideus
 9. m. biceps brachii
 10. m. triceps brachii
 11. m. brachioradialis
 12. m. flexor carpi radialis
 13. m. flexor carpi ulnaris
 14. m. flexor digitorum spf.
 15. m. flexor digitorum prof.
 16. m. extensor digitorum communis
 17. thenar
 18. hypothenar
 19. a. axillaris
 20. a. brachialis
 21. a. radialis
 22. a. ulnaris
 23. v. basilica
 24. v. cephalica
 25. n. medianus
 26. n. radialis
 27. n. ulnaris
 28. n. musculocutaneus
 29. unguis

      

MEMBRUM INFERIUS

      

 1. m. iliacus
 2. m. psoas maior
 3. m. gluteus maximus
 4. m. gluteus medius
 5. m. gluteus minimus
 6. m. quadriceps femoris
 7. m. sartorius
 8. m.adductor magnus
 9. tractus iliotibialis
 10. m. gastrocnemius
 11. m. soleus
 12. tendo Achilli
 13. m. tibialis ant
 14. a. v. femoralis
 15. a. v. poplitea
 16. a. tibialis
 17. v. saphena magna
 18. n. ischiadicus
 19. n. femoralis
 20. n. tibialis
 21. n. peroneus communis
 22. Lig. patellae
 23. Lig. cruciatum genus
 24. unguis

      

Punkt bazowy może pojawić się w dalszej części sprawdzianu i wtedy należy opisać go szerzej aby uzyskać maksymalną ocenę np. punkt bazowy ulna sin. w dalszej części sprawdzianu należy uwzględnić w jaką część kości łokciowej wbito szpilkę np. tuberositas ulnae sin.

Jesteś tutaj: Start Kierunki I i II Wydział Lekarski Punkty bazowe