Regulamin kolokwiów praktycznych I i II WL

Kolokwium praktyczne składa się z 18 szpilek, z których pierwsze 6 to szpilki bazowe (system oceniania określony został w Regulaminie Punktów Bazowych dostępnych wraz z listą szpilek bazowych na stronie internetowej Zakładu). Pozabazowa część kolokwium obejmuje 12 szpilek, a odpowiedź na każdą z nich może zostać oceniona na 2, 1 lub 0 pkt.
W celu sprawdzenia umiejętności stosowania mianownictwa łacińskiego i angielskiego kolokwium podzielone jest na dwie części. Aby uzyskać maksymalną liczbę punktów w pierwszej połowie kolokwium (szpilki oznaczone numerami 1-9) należy używać mian łacińskich, a w drugiej (szpilki oznaczone numerami 10-18) mian angielskich.

Szpilki bazowe (nr 1–6) oceniane są wg oddzielnego Regulaminu.

Szpilki nr 7, 8 i 9 oceniane są następująco:

Szpilki nr 10 - 18 oceniane są następująco: