Regulamin zajęć

Regulamin zajęć studenckich

1. Warunkiem zaliczenia semestru, roku i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów.

UWAGA !  -  Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału oraz obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń.

W celu weryfikacji przygotowania studentów na każdych ćwiczeniach zdają oni krótki sprawdzian pisemny  w indywidualnym zeszycie sprawdzianów , wydawanym przez asystenta w trakcie ćwiczeń. Aby zaliczyć semestr trzeba zdać 60% sprawdzianów . Zaliczenie wszystkich sprawdzianów z danego cyklu pozwala na zdobycie dodatkowych 5 pkt. do kolokwium teoretycznego.

 2. Materiał podzielony jest na 8 cykli tematycznych:

Osteologia

Brzuch i jama brzuszna

Ośrodkowy układ nerwowy

Narządy moczowo - płciowe

Głowa i szyja

Kończyna górna i grzbiet

Klatka piersiowa

Kończyna dolna

Cykl osteologii kończy się kollokwium ustno-praktycznym (przy preparacie). Ewentualny drugi termin - poprawkowy - ma  miejsce w ciągu jednego z kolejnych dwóch ćwiczeń. Termin trzeci (w przypadku nie zaliczenia dwóch poprzednich terminów) może mieć miejsce w drugiej połowie maja przed sesją letnią po zakończeniu kursu anatomii.

Pozostałe cykle tematyczne kończą się kollokwiami teoretycznymi (test) oraz praktycznymi (szpilki)

Z każdego kollokwium teoretycznego (36 pytań - 1min na pytanie) można uzyskać 36pkt. Tym samym z kollokwiów teoretycznych można uzyskać 252pkt  w ciągu roku akademickiego + 40pkt. dodatkowych  za sprawdziany ćwiczeniowe.

W trakcie każdego kollokwium praktycznego należy rozpoznać 18 struktur oznaczonych wskaźnikami z numerem (szpilka). Czas na rozpoznanie 30 sek. Pierwsze 6 to struktury podstawowe – punkty bazowe: można uzyskać 0 lub 2pkt a do zaliczenia kollokwium należy rozpoznać 5 z nich tzn. uzyskać 10pkt. Pozostałe szpilki  oceniane są na 0, 1 lub 2pkt. Maksymalna liczba punktów za kollokwium praktyczne to 36pkt. Uzyskanie co najmniej 10pkt  z części bazowej stanowi warunek niezbędny do zaliczenia pozostałych punktów. Wynik z części bazowej poniżej 10 pkt oznacza że tylko te punkty są zaliczone, a dalsza część nie jest oceniana. W sumie w ciągu roku akademickiego można uzyskać 252pkt. (szczegółowe zasady zdawania części praktycznej patrz strona www.anatomy.ib.amwaw.edu.pl.)

Kolokwium odbywa się dla wszystkich studentów danego rzutu na początku ćwiczeń. Z chwilą rozpoczęcia kolokwium brak wstępu na sale prosektoryjną. Osoby spóźnione tracą termin.

3. Do zaliczenia kursu anatomii i dopuszczenia do egzaminu niezbędne jest zaliczenie kolokwium z osteologii w I lub II terminie zaliczenie w każdym semestrze 60% sprawdzianów na ćwiczeniach oraz zdobycie z pozostałych kollokwiów łącznie 164pkt za kolokwia teoretyczne i 164pkt za kolokwia praktyczne .

Osoby z niezliczoną osteologią podchodzą do III terminu w końcu maja (patrz wyżej) – jest to termin ostateczny.

Osoby które w pierwszym albo w drugim semestrze zaliczyły mniej niż 60% sprawdzianów przygotowania studenta do ćwiczeń    podchodzą  w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału

Osoby które uzyskały mniej niż 164p za kolokwia teoretyczne testowe   podchodzą  w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału.

Poziom zaliczenia 65%.

Osoby które uzyskały mniej niż 164p  za kolokwia praktyczne lub  podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium praktycznego z całości materiału. Warunek pomyślnego zaliczenia to: zaliczenie pkt. bazowych i uzyskanie w łącznej punktacji 65% .

Dopuszczające kolokwia teoretyczne i praktyczne odbywają się po zakończeniu kursu anatomii – jest to termin ostateczny.

Nie spełnienie powyższych warunków oznacza nie zaliczenie roku i niedopuszczenie do egzaminu.

4. Dopuszczalna jest nieobecność na nie więcej niż dwóch ćwiczeniach z danego cyklu i na  nie więcej niż czterech  ćwiczeniach w semestrze. Większa liczba niż dwie nieobecności w cyklu uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. Usprawiedliwienie nieobecności nie jest konieczne.

Przekroczenie liczby czterech nieobecności w semestrze uniemożliwia jego zaliczenie i tym samym oznacza niedopuszczenie do egzaminu.

5. Egzamin w terminie „0”: po przekroczeniu 230 pkt. z kolokwiów praktycznych i 240 pkt. z kolokwiów teoretycznych oraz zaliczeniu osteologii w pierwszym terminie  student może zdawać egzamin ustny w terminie wcześniejszym. Jest on równoznaczny z pierwszym terminem egzaminu w sesji. W przypadku jego nie zdania termin II wyznaczany jest w sesji poprawkowej w trybie zwykłym (test i szpilki)

6. Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji letniej i składa się z części praktycznej i teoretycznej - testowej. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie obu części. Nie zaliczenie jednej części praktycznej lub teoretycznej oznacza ocenę niedostateczną z całości egzaminu.

Aby zaliczyć egzamin praktyczny należy uzyskać minimum 36pkt na 40pkt w zakresie „punktów bazowych”.

Z pozostałej części należy uzyskać taką liczbę punktów aby sumarycznie zgromadzić co najmniej 76pkt na 120pkt       z całości egzaminu praktycznego.   W przypadku nieuzyskania 36pkt. z części bazowej pozostała część egzaminu praktycznego nie jest oceniania.

Egzamin teoretyczny składa się ze 120 pytań. Aby go zaliczyć należy uzyskać co najmniej 76 pkt.

Suma punktów z egzaminu praktycznego i teoretycznego określa ocenę wg następującej skali:

152-169 – dostateczny,  170-187 – dość dobry, 188-205 – dobry, 206-223 – ponad dobry,  224-240 – bardzo dobry.

7. Termin poprawkowy jest wyznaczony w sesji jesiennej.

Osoby, które w I terminie uzyskały wystarczającą do zaliczenia liczbę punktów z jednej części egzaminu w II terminie zdają jedynie część niezliczoną.

8. Studenci winni pamiętać, że znajdują się na salach gdzie mają do czynienia ze szczątkami ludzkimi, wobec których obowiązuje zachowanie nacechowane powagą, szacunkiem i spokojem.

9. Wstęp do sal prosektoryjnych mają tylko studenci WUM, których program nauczania przewiduje zajęcia prosektoryjne, legitymujący się książeczką prosektoryjną (lub legitymacją studencką), ubrani w stroje ochronne: biały fartuch chirurgiczny (zapinany z tyłu), biała chusteczka lub czepek chirurgiczny, rękawy zawinięte do łokci. Strój ochronny wkładamy i zdejmujemy poza salą prosektoryjną. Obowiązuje noszenie identyfikatora. W czasie trwania ćwiczeń studenci nie opuszczają sal prosektoryjnych. Osoby nie spełniające powyższych warunków nie mają wstępu do prosektorium.

Wstęp do sal prosektoryjnych możliwy jest jedynie w godzinach ćwiczeń własnych lub w innych określonych oddzielnymi ogłoszeniami.

Prosimy o przestrzeganie godzin rozpoczęcia zajęć. Wstęp na salę prosektoryjną jest możliwy w ciągu 10 min od rozpoczęcia zajęć. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane i traktowane są jako nieobecne.

10. Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone pod rygorem usunięcia z   prosektorium.

11. We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny (czystość !!) oraz  zasad BHP.

12. W szczególności:

a) ręce czyste o krótkich, nielakierowanych paznokciach, bez biżuterii.

b) przed przystąpieniem do badania preparatów należy ręce umyć i nasmarować wazeliną lub kremem (zalecane są rękawiczki).

c) o każdym przypadku skaleczenia lub wprowadzenia formaliny do spojówki należy bezwzględnie poinformować asystenta.

13. Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia.

14. W salach ćwiczeń panuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów.

15. W salach prosektoryjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych przekaźników informacji.  

16. W czasie korzystania z preparatów należy wykazać maksymalną troskę o to, aby nie uległy one zniszczeniu lub zaginięciu.

17. Za zniszczenie lub zaginięcie preparatu odpowiedzialny jest starosta grupy.

18. Można, a nawet należy przynosić ze sobą pensety (anatomiczne), książki i atlasy anatomiczne.

19. Po zakończeniu ćwiczeń (korzystania z preparatów) studenci zobowiązani są zabezpieczyć je osobiście, (aby nie uległy zniszczeniu) wg wskazówek asystenta.

Jesteś tutaj: Start Kierunki I i II Wydział Lekarski Regulamin zajęć