Regulamin zajęć

Regulamin zajęć studenckich

POŁOŻNICTWO
REGULAMIN ZAJĘĆ STUDENCKICH

1. Warunkiem zaliczenia semestru, i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów. UWAGA ! - Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału oraz obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń.
2. Materiał podzielony jest na 2 cykle tematyczne:
• Osteologia, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, myologia układ wydzielania wewnętrznego Układ krążenia, oddechowy, narządy zmysłów, układ pokarmowy
• Układ moczowo-płciowy
Cykl tematyczny kończy się kolokwium. Ewentualny drugi termin - poprawkowy - w przypadku nie zaliczenia kolokwium student zdaje w terminie wyznaczonym przez Zakład – oba są testowe(pozytywne zaliczenie po uzyskaniu 65% prawidłowych odpowiedzi). Termin trzeci (w przypadku nie zaliczenia dwóch poprzednich terminów) ma miejsce przed sesją egzaminacyjną pod koniec semestru po zakończeniu kursu anatomii. (forma tego zaliczenia może być ustna lub testowa ).
3.Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium pozwala na przesunięcie terminu zaliczenia na najbliższe zaliczenie po ustaniu powodu nieobecności.
4.Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na nie więcej niż jednym ćwiczeniu z każdego cyklu tematycznego. Większa liczba nieobecności uniemożliwia przystąpienie do kolokwium. Osoby te zdają kolokwium w trybie komisyjnym.
5.Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji letniej. Jest to egzamin testowy. Aby uzyskać ocenę
pozytywną należy odpowiedzieć prawidłowo na 65% pytań.
6.Termin poprawkowy jest wyznaczony w sesji poprawkowej. Jest to egzamin testowy.
7.Ćwiczenia odbywają się na terenie Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.
Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone.
8.We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny
(czystość !!) oraz zasad BHP.
9.Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
10.W salach ćwiczeń panuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów
11.W czasie korzystania z preparatów i modeli należy wykazać maksymalną troskę o to, aby nie uległy one zniszczeniu lub zaginięciu.
12.Za zniszczenie lub zaginięcie preparatu lub modeli odpowiedzialny jest starosta grupy.
13.Po zakończeniu ćwiczeń (korzystania z preparatów) studenci zobowiązani są do uporządkowania swojego miejsca pracy wg wskazówek asystenta.

Jesteś tutaj: Start Kierunki Położnictwo Regulamin zajęć