Regulamin zajęć

Regulamin zajęć studenckich

Regulamin 2013/2014 Wydział Lekarsko-Dentystyczny

1.Warunkiem zaliczenia semestru, roku i dopuszczenia do egzaminu z Anatomii jest czynny udział w wykładach i ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z każdego tematu ćwiczeń oraz kolokwiów.

   UWAGA ! - Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń student obowiązany jest przychodzić na zajęcia przygotowany teoretycznie z aktualnego materiału oraz obowiązuje znajomość materiału ze wszystkich poprzednio odbytych ćwiczeń.

W celu weryfikacji przygotowania studentów na każdych ćwiczeniach zdają oni krótki sprawdzian pisemny w indywidualnym zeszycie sprawdzianów , wydawanym przez asystenta w trakcie ćwiczeń. Aby zaliczyć semestr trzeba zdać 60% sprawdzianów . Zaliczenie wszystkich sprawdzianów z danego cyklu pozwala na zdobycie dodatkowych 5 pkt. do kolokwium a w cyklu głowy i szyi 10 punktów.

2.Materiał podzielony jest na 6 cykli tematycznych

¨     Osteologia.

¨     Ośrodkowy układ nerwowy.

¨     Głowa i szyja.

¨     Klatka piersiowa, jama piersiowa

¨     Brzuch i jama brzuszna. Narządy moczowo - płciowe

¨     Grzbiet Kończyna górna i dolna

3.Cykl osteologii kończy się kollokwium ustno-praktycznym (przy preparacie). Ewentualny drugi termin - poprawkowy - ma miejsce w ciągu jednego z kolejnych dwóch ćwiczeń. Termin trzeci (w przypadku nie zaliczenia dwóch poprzednich terminów) może mieć miejsce w drugiej połowie maja przed sesją letnią po zakończeniu kursu anatomii. Pozostałe cykle tematyczne kończą się kollokwiami teoretycznymi (test) oraz praktycznymi (szpilki)

4.Z każdego kollokwium teoretycznego (36 pytań 1min na pytanie) można uzyskać 36p, Kollokwium z głowy i szyi składa się z 72 pytań.   Tym samym z kolokwiów teoretycznych można uzyskać 216 pkt. w ciągu roku akademickiego i ewentualnie dodatkowe 35 pkt. za zdanie wszystkich sprawdzianów ćwiczeniowych.

W trakcie każdego kollokwium praktycznego należy rozpoznać 18 struktur oznaczonych wskaźnikami z numerem(szpilka). Czas na rozpoznanie 30 sek. Szpilki oceniane są na 0, 1 lub 2pkt). Maksymalna ocena za kolokwium praktyczne to 36pkt. Kollokwium praktyczne z głowy i szyi składa się z 36 szpilek Należy w jego trakcie rozpoznać 10/12 szpilek bazowych (20pkt) . Uzyskanie co najmniej 20pkt z części bazowej stanowi warunek niezbędny do zaliczenia pozostałych punktów. Wynik z części bazowej poniżej 20pkt oznacza, że tylko te punkty są zaliczone, a dalsza część nie jest oceniana W sumie w ciągu roku akademickiego można uzyskać 216pkt. (szczegółowe zasady zdawania części praktycznej patrz strona https://anatomia.wum.edu.pl. Dla kierunku lekarsko-dentystycznego szpilki bazowe obowiązują w zakresie czaszki oraz Głowy i Szyi)

     Kolokwium odbywa się dla wszystkich studentów danego rzutu na początku ćwiczeń. Z chwilą rozpoczęcia kolokwium brak wstępu na sale prosektoryjną. Osoby spóźnione tracą termin.

5.Do zaliczenia kursu anatomii i dopuszczenia do egzaminu niezbędne jest zaliczenie kollokwium z osteologii w I lub II terminie, zaliczenie co najmniej 60% sprawdzianów przygotowania studenta w każdym semestrze oraz zdobycie z pozostałych kollokwiów łącznie 140pkt za kollokwia teoretyczne i 140pkt za kolokwia praktyczne.

     Osoby z niezliczoną osteologią podchodzą do III terminu w końcu maja (patrz wyżej) – jest to termin ostateczny.

Osoby, które zaliczyły w pierwszym albo drugim semestrze mniej niż 60% sprawdzianów przygotowania studenta do ćwiczeń  podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału.

     Osoby, które uzyskały mniej niż 140p za kollokwia teoretyczne testowe podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kolokwium testowego z całości materiału.

     Poziom zaliczenia 65%

     Osoby które uzyskały mniej niż 140p za kollokwia praktyczne podchodzą w końcu maja do dopuszczającego kollokwium praktycznego z całości materiału. Warunek pomyślnego zaliczenia to: zaliczenie pkt. bazowych Głowy i szyi oraz czaszki i uzyskanie w łącznej punktacji 65% .

     Dopuszczające kolokwia teoretyczne i praktyczne odbywają się po zakończeniu kursu anatomii – jest to termin ostateczny.

Dopuszczalna jest nieobecność na nie więcej niż dwóch ćwiczeniach z danego cyklu i na nie więcej niż czterech ćwiczeniach w semestrze. Większa liczba niż dwie nieobecności cyklu uniemożliwia przystąpienie do kollokwium. Usprawiedliwienie nieobecności nie jest konieczne.

Przekroczenie liczby czterech nieobecności w semestrze uniemożliwia jego zaliczenie i tym samym oznacza niedopuszczenie do egzaminu

Nie spełnienie powyższych warunków oznacza nie zaliczenie roku i niedopuszczenie do egzaminu.

6.Egzamin z Anatomii odbywa się w sesji letniej i składa się z części praktycznej i teoretycznej - testowej. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie obu części. Nie zaliczenie jednej części praktycznej lub teoretycznej oznacza ocenę niedostateczną z całości egzaminu.

Aby zaliczyć egzamin praktyczny należy uzyskać 36pkt na 40 w zakresie „punktów bazowych” w zakresie Głowy i Szyi oraz Czaszki ( pierwsze 20 szpilek) oraz co najmniej 40pkt. z pozostałych szpilek. Oznacza to zdobycie 76 pkt na 120 z całości egzaminu. W przypadku nieuzyskania 36pkt. z części bazowej pozostała część egzaminu praktycznego nie jest oceniania.

Egzamin teoretyczny składa się ze 120 pytań. Aby go zaliczyć należy uzyskać co najmniej 76 pkt.

Suma punktów z egzaminu praktycznego i teoretycznego określa ocenę wg. następującej skali:

152-169 – dostateczny , 170-187 – dość dobry , 188- 205 – dobry,

206- 223 – ponad dobry, 224-240 – bardzo dobry.

Termin poprawkowy jest wyznaczony w sesji jesiennej.

Osoby, które w I terminie uzyskały wystarczającą do zaliczenia liczbę punktów z jednej części egzaminu w II terminie zdają jedyne część niezliczoną.

7.Egzamin w terminie „0”: po przekroczeniu 190 pkt. z kolokwiów praktycznych i 210 pkt. z kolokwiów teoretycznych oraz zaliczeniu osteologii w pierwszym terminie student może zdawać egzamin ustny w terminie wcześniejszym. Jest on równoznaczny z pierwszym terminem egzaminu w sesji. W przypadku jego nie zdania termin II wyznaczany jest w sesji poprawkowej w trybie zwykłym (test i szpilki)

8.Studenci winni pamiętać, że znajdują się na salach gdzie mają do czynienia ze szczątkami ludzkimi, wobec których obowiązuje zachowanie nacechowane powagą, szacunkiem i spokojem.

9.Wstęp do sal prosektoryjnych mają tylko studenci WUM, których program nauczania przewiduje zajęcia prosektoryjne, legitymujący się książeczką prosektoryjną (lub legitymacją studencką), ubrani w stroje ochronne: biały fartuch chirurgiczny (zapinany z tyłu), biała chusteczka lub czepek chirurgiczny, rękawy zawinięte do łokci. Strój ochronny wkładamy i zdejmujemy poza salą prosektoryjną. Obowiązuje noszenie identyfikatora. W czasie trwania ćwiczeń studenci nie opuszczają sal prosektoryjnych. Osoby nie spełniające powyższych warunków nie mają wstępu do prosektorium.

Wstęp do sal prosektoryjnych możliwy jest jedynie w godzinach ćwiczeń własnych lub w innych określonych oddzielnymi ogłoszeniami.

Prosimy o przestrzeganie godzin rozpoczęcia zajęć. Wstęp na salę prosektoryjną jest możliwy w ciągu 10 min od rozpoczęcia zajęć. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane i traktowane są jako nieobecne.

10.Wprowadzanie osób postronnych oraz wykonywanie zdjęć lub filmów jest niedozwolone pod rygorem usunięcia z   prosektorium.

11.We wszystkich pomieszczeniach Zakładu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad higieny (czystość !!) oraz zasad BHP.

12. W szczególności:

a) ręce czyste o krótkich, nielakierowanych paznokciach, bez biżuterii.

b) przed przystąpieniem do badania preparatów należy ręce umyć i nasmarować wazeliną lub kremem (zalecane są rękawiczki).

c) o każdym przypadku skaleczenia lub wprowadzenia formaliny do spojówki należy bezwzględnie poinformować asystenta.

13.Przypomina się, że na terenie Zakładu i całego gmachu obowiązuje zakaz palenia.

14.W salach ćwiczeń panuje bezwzględny zakaz spożywania pokarmów.

15.W salach prosektoryjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych przekaźników informacji.  

16.W czasie korzystania z preparatów należy wykazać maksymalną troskę o to, aby nie uległy one zniszczeniu lub zaginięciu.

17.Za zniszczenie lub zaginięcie preparatu odpowiedzialny jest starosta grupy.

18.Można, a nawet należy przynosić ze sobą pensety (anatomiczne), książki i atlasy anatomiczne.

19.Po zakończeniu ćwiczeń (korzystania z preparatów) studenci zobowiązani są zabezpieczyć je osobiście, (aby nie uległy zniszczeniu) wg wskazówek asystenta.

Jesteś tutaj: Start Kierunki Wydział Lekarsko-Dentystyczny Regulamin zajęć